ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย (คชท.) จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณากรณีการเพิ่มกลุ่มบุคคลเข้าสู่กองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขสำหรับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ ตามมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 24 มีนาคม 2553 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและตัวแทนชาวบ้านบ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
  เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายผู้คัดค้านการเปิดสัมปทานปิโตรเลียม (คปป.) จำนวนประมาณ 450 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอข้อเรียกร้องต่อแนวทางขยายเวลาการยื่นแสดงความจำนงสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และข้อเรียกร้องต่อแนวทางการจัดเวทีกลางเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสัมปทานปิโตรเลียม รอบที่ 21 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งทายาทของผู้เสียชีวิตที่ได้รับเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เกินสิทธิ ให้ส่งเงินคืนคลัง เป็นเหตุให้ทายาทต้องถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งที่ทายาทมิได้มีเจตนาจะรับเงินเกินสิทธิของตนแต่ประการใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มราษฎร ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จำนวน 26 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์สาธิตวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายสมัชชาเกษตรกรรายย่อย สุพรรณบุรี จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหา ของศูนย์สาธิตฯ เกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรที่ดินให้แก่ราษฎรซึ่งไม่มีที่ดินทำกิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณากรณีที่อาจมีการไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการในองค์การค้าของ สกสค. อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มวินเสือใหญ่ (รัชดา 36) จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมา ที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะเพิ่มขึ้น 2 จุด ในซอยเสือใหญ่อุทิศถนนรัชดาภิเษก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 สถาบันการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ 5 ภาค (สกทช.) จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดิน และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของคณะกรรมการสมานฉันท์ฯ หลายประการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 กลุ่มลูกค้าที่ได้รับความเสียหายจากโครงการศูนย์การค้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่ดิน และสัญญาสินเชื่อ ของโครงการศูนย์การค้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการใช้สิทธิคูปองดิจิตอลภาคพื้นดินแลกอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลประเภทอื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลภาคพื้นดินโดยตรง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เครือข่ายพิทักษ์ลุ่มน้ำตาปี - พุ่มดวง จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ระงับการดำเนินโครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุ่มดวง โดยให้รอผล การพิพากษาศาลปกครองสูงสุดกรณีดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 กลุ่มผู้ประกอบการรถยนต์ตู้ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถยนต์ตู้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2558 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาสลากฯ เกินราคา โดยเปลี่ยนบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ชมรมผู้ค้าตลาดคลองถม จำนวนประมาณ 250 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีมีคำสั่งให้ยกเลิกการจำหน่ายสินค้าที่ตลาดนัดคลองถมในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 สถาบันการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ 5 ภาค (สกทช.) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณากรณีปัญหาการเวนคืนที่ดิน การกำหนดแนวเขตพื้นที่ทับซ้อน รวมทั้งกรณีได้รับผลกระทบจากการให้เคลื่อนย้ายและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นร้านจำหน่ายอาหารบริเวณ อ่างเก็บน้ำลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ชมรมผู้ค้าน้ำมันจังหวัดนนทบุรี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย จำนวน 7 คนได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการนำเข้าน้ำมันปาล์มจากต่างประเทศ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  56  57  58  59  60  61  62  63  64  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40565    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today