ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557 คณะพุทธบริษัทสภาเพื่อรักษาพระธรรมวินัย (พสธ.) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาการจาบจ้วงพระไตรปิฎก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการออกกฎหมายห้ามขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในสถานีรถไฟ และบนรถไฟ รวมทั้งการออกมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อลดผลกระทบช่วงเทศกาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กลุ่มชุมชนท่าสะอ้าน (เตาอิฐ) สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีราษฎรในพื้นที่ดังกล่าว อาจถูกดำเนินคดี หากไม่ดำเนินการทำสัญญาเช่าพื้นที่บริเวณชุมชนท่าสะอ้านกับสำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสงขลาให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 ชมรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมในการปรับตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข เป็นนักวิชาการสาธารณสุข ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั่วประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 กลุ่มชุมชนช่องเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากประกาศของ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ชุมชนแปลง 13 หมู่ที่ 3 ชุมชนช่องเม็ก เคลื่อนย้ายทรัพย์สิน และสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 กลุ่มราษฎรชุมชนบ้านปิ้ง ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือและคุ้มครองกรณีมีผู้กล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของเจ้าของที่ดินรายใหม่ ได้ดำเนินการปิดประกาศให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณ ชุมชนดังกล่าว ย้ายออกจากพื้นที่ภายใน 30 วัน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 คณะข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยขอเพิ่มเติมการรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้ยืมเงิน และการหักเงินบำนาญเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 กลุ่มราษฎรหมู่ที่ 8 ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเพิกถอนและไม่ต่อการอนุญาตดูดทรายให้แก่บริษัทเอกชน เนื่องจากก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลนราภิรมย์ ตำบลคลองนกกระทุง และตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 กลุ่มไทยสปริง และคณะ จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินคดีเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สหพันธ์ปลัดอำเภอแห่งประเทศไทย จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอแนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และการปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 เครือข่ายปฏิรูปพลังงาน ภาคประชาชน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาลดราคาก๊าซ และระงับขึ้นค่ารถรับจ้าง (แท็กซี่) ฯลฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 สภาเครือข่ายแรงงานนอกระบบ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล โดยขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาให้แรงงานนอกระบบผู้ที่มีอายุเกิน 60 ปี สามารถสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนได้ไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 กลุ่มผู้ค้ารอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งไม่มีบัตรอนุญาตให้เข้าทำการค้าในบริเวณดังกล่าว จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับพื้นที่ค้าขาย เนื่องจากจะได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบพื้นที่ค้าขายหลังจากวันที่ 5 มกราคม 2558 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 กลุ่มศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านย่าหมี ซอยท่าแพ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีนายทุนบุกรุกทำลายป่าไม้และเข้ายึดถือครอบครองที่ดินของรัฐ ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดินของประชาชน บริเวณอ่าวย่าหมี ตำบลเกาะยาวใหญ่ และตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศไทย สภาปฏิรูปพลังงานไทย สภาธรรมาภิบาล จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายรัฐ อาทิ การตราพระราชบัญญัติชุมนุมในที่สาธารณะ การดำเนินการโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งมวลชน โดยจะต้องมี การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ถอนร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... ออกจากการพิจารณาของ สนช.
  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายองค์กรเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวนประมาณ 120 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของเครือข่ายฯ ดังนี้ 1) เร่งรัดการทบทวนกฎหมายเพื่อประกอบการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดที่ครบวาระไปแล้วเท่าที่เหลืออยู่ให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนฯ ชุดใหม่ 2) ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการกองทุนฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มชาวบ้านตำบลเนินพระ มาบข่า ห้วยโป่ง และตำบลมาบตาพุด จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) กองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกำกับ กิจการพลังงาน ว่าด้วยกองทุนพัฒนาไฟฟ้า พ.ศ. 2553
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มผู้ค้าบนถนนอโศก-เพชรบุรี จำนวน 24 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมในการจัดระเบียบผู้ค้าบริเวณดังกล่าว อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  58  59  60  61  62  63  64  65  66  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40630    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today