ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารและสถานบันเทิงในเขตพื้นที่สถานีตำรวจนครบาล วัดพระยาไกร จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณากรณีที่กลุ่มได้รับผลกระทบ จากการกำหนดเวลาเปิด - ปิด ร้านอาหารและสถานบันเทิง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สหพันธ์องค์กรผู้บริโภค จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... เป็นวาระเร่งด่วน เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคและให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับการคุ้มครองผู้บริโภค อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแต่งตั้งสมาชิกกลุ่มฯ เป็นตัวแทนเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ในกลุ่มฯ พร้อมทั้งได้เสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มเกษตรพัฒนา กลุ่มบางสวรรค์พัฒนา และกลุ่มบ้านนาสามัคคี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อสมาชิกจากกลุ่มบางสวรรค์พัฒนาและ กลุ่มบ้านนาสามัคคี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อขึ้นบัญชี 1 และจัดทำประชาคมพร้อมกับกลุ่มสมาชิก เครือข่ายอื่นๆ โดยมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่วนกลางร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์บริหารจัดการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มราษฎรตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวน ชะลอ ระงับ หรือยกเลิกประกาศของสำนักงาน คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่องกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เชิงเนิน - จุดเชื่อมระบบ โครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ บ้านค่าย - จันทบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 สมาคมสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาของสมาคมฯ ณ ห้องประชุม 2 อาคาร สำนักงาน ก.พ. เดิม
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มพนักงานส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดสรรเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) และอื่นๆ
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มตัวแทนชาวบ้านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 4 และชาวตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดระเบียบการเพาะเลี้ยง หอยนางรมในร่องน้ำคลองลาวน โดยมีข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1) ขอให้ชะลอการดำเนินการรื้อถอนแพเลี้ยงหอย 2) ขอให้กรมประมงรับฟังข้อเสนอแนะของคณะเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวบ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) ขอให้พิจารณาตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินบริเวณปากคลองลาวน เมื่อปี พ.ศ. 2519 และมีการถมดินปิดปากคลอง เมื่อปี พ.ศ. 2550 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มประชาชนผู้รักความยุติธรรม จากตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมให้กับพระครูวิโรจน์ ธรรมมานุกูล เจ้าอาวาสวัดกระทิง ซึ่งได้ถูกเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีสั่งให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่เจ้าอาวาสวัดกระทิง ตำบลพลวง อำเภอคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มสมาคมรวมพลังสร้างสรรค์ จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ตรวจสอบการถือครองที่ดินของสวนป่าอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ตำบลวังวิเศษ จังหวัดตรัง
  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกฉ้อโกง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมและดำเนินคดีกับบุคคลที่กระทำการฉ้อโกงและออกโฉนดที่ดินโดยมิชอบ ในพื้นที่ตำบลวังโบสถ์ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 กลุ่มผู้ประกอบการค้าตลาดพัฒน์พงศ์ จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่เข้าไปข่มขู่กลุ่มผู้ประกอบการค้าดังกล่าว และขอความคุ้มครองให้แก่กลุ่มฯ ด้วย
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 สมาคมรถโดยสารไม่ประจำทาง (สสท) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ โดยขอให้พิจารณาการพักชำระหนี้ 1 ปี และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 องค์กรอนุรักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพสัตว์ จำนวน 2 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณารับข้อห้ามการทารุณสัตว์ไว้ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. .... ซึ่งได้ผ่านการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 และจะบรรจุเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวาระที่ 2
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 กลุ่มวิชาแพทย์แผนไทย สาขาเวชกรรมไทย จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการสอบภาคปฏิบัติเวชกรรมไทย ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2557 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเครือข่าย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนการอนุญาตให้มีการทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเปิด โดยเสนอข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1) ขอให้พิจารณาชะลอการอนุญาตให้มีการปลูกทดลองพืชดัดแปลงพันธุกรรมในแปลงเปิด จนกว่าจะมีกฎหมาย ว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ 2) ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและเกษตรกรรมอินทรีย์ โดยให้มีผู้แทนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ถนนสีลม จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ผ่อนผันการดำเนินการตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมไปก่อน จนกว่าจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหา ให้แก่กลุ่มต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 กลุ่มผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการรถเอกชนร่วมบริการ อาทิ ปัญหาสัมปทานการเดินรถ เป็นต้น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 สมัชชาเกษตรกรภาคอีสาน (สกอ.) จำนวน 37 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการของรัฐ โดยเสนอข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1) ขอให้เร่งรัดการจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของสมัชชาเกษตรกร 2) ขอให้เร่งรัดการจัดประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินอำเภอบ้านดุง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหา ให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฝายห้วยหลวง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 3) ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  59  60  61  62  63  64  65  66  67  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40616    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today