ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ตลาด อ.ต.ก. จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาระงับการปรับขึ้นอัตราค่าเช่าแผงค้าในตลาดองค์การตลาดเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 กลุ่มชาวบ้านหมู่บ้านเจริญสุข อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีมีผู้บุกรุกยึดที่ดินทำกินและทำลายนาข้าวของราษฎร เป็นเหตุให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 กลุ่มประชาชนปากช่อง จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผล การพิจารณากรณีคัดค้านโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 หรือมอเตอร์เวย์สายตะวันออกเฉียงเหนือ สายบางปะอิน - นครราชสีมา และขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ สายกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 กลุ่มอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จำนวน 4 คน ขอให้พิจารณาการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม สอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 กลุ่มแท็กซี่เอื้ออาทร ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาแท็กซี่ไทย (แท็กซี่เอื้ออาทร) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการออกข้อบังคับของคณะกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรมารวย บางเขน 2 หมู่บ้าน M.Rich และหมู่บ้านสุวรรณไม้งาม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และขอให้ชะลอการรับรองคณะกรรมการนิติบุคคลและจัดทำประชาคมหมู่บ้านออกไปก่อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล คัดค้านการใช้ที่ดินขององค์การสุรา ในพื้นที่อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นที่ฝังกลบขยะ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 กลุ่มผู้ร่วมคัดค้านการสร้างวัดเลียบ จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการนำที่ดินสาธารณประโยชน์บริเวณหมู่ที่ 17 ตำบลสะเดา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งราษฎรใช้ทำการเกษตรไปก่อสร้างวัดเลียบ (วัดร้าง) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 กลุ่มนักศึกษาวิชา น.461 หลักวิชาชีพกฎหมาย กลุ่มเรียนที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีรถแท็กซี่บริเวณจุดจอดพักส่งผู้โดยสารขาเข้ากรุงเทพมหานครจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ห้างสรรพสินค้า ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต) เอาเปรียบผู้โดยสาร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 สมาคมรวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาชาติไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน โดยขอให้จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเรื่องที่กลุ่มฯ ไม่เห็นด้วยกับกรณีนำพื้นที่ขององค์การสุรา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปเป็นที่ฝังกลบขยะ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 กลุ่มชมรมผู้ค้าน้ำมันจังหวัดนนทบุรี จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีน้ำมันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 กลุ่มสถาบันการจัดการที่ดินแนวใหม่ 5 ภาค (สกทช.) จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอออกเอกสารสิทธิในพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ และพื้นที่เขตป่าเขาฉกรรจ์โนนสาวเอ้ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2557 กลุ่มผู้ประกอบการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตในประเทศไทย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์ในการปกป้องผู้ประกอบการผลิตเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ในประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการนำเข้าเหล็กเส้นจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ชมรมวิศวฯ จุฬา ร่วมปฏิรูปประเทศไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอเสนอแนวทางการปฏิรูปพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานหมุนเวียน
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 กลุ่มเวทีปฏิรูปพลังงานภาคประชาชน จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ดำเนินการปฏิรูปพลังงานเป็นการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 30 คนได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือพนักงานจ้างท้องถิ่น (ลูกจ้างชั่วคราว) ที่ถูกเลิกจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบจาก นโยบายปรับเงินเดือนและค่าจ้างแก่ข้าราชการและลูกจ้างภาครัฐ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดการจ่ายเงินให้แก่ชาวนาตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/2557 และขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกร เนื่องจากได้ขายข้าวเปลือก ตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกแล้ว แต่ยังไม่ได้รับเงินจากโครงการดังกล่าวแต่ประการใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรลำน้ำมาศ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิกโครงการก่อสร้างโรงงานแป้งมันสำปะหลังในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานที่ที่จะใช้ก่อสร้างโรงงานประมาณ 700 ไร่ อยู่ใกล้พื้นที่ชุมชนเกษตรกรรมและต้นน้ำลำน้ำมาศ ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและอาจก่อปัญหามลพิษส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
  เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนและชะลอการสำรวจเพื่อนำรถตู้ผิดกฎหมาย (รถป้ายดำ) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาให้บริการในเส้นทางที่มีรถตู้และรถ ขสมก. ให้บริการอยู่แล้ว เนื่องจาก จะทำให้เกิดผลกระทบหลายประการ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  60  61  62  63  64  65  66  67  68  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40588    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today