ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 กลุ่มเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงแห่งชาติ (กพช.) จำนวน 22 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล เสนอโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ชมรมผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีผู้ประกอบอาชีพการบริการท่องเที่ยวตามชายหาดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ได้รับความเดือดร้อนจากการจัดระเบียบการค้าบริเวณชายหาด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 ตัวแทนกลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือ (PMOVE) และเครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 กลุ่มประชาชน ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และเครือข่ายอาสา คนรักแม่กลอง จังหวัดราชบุรี จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านผลการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ เนื่องจากกลุ่มฯ เห็นว่า ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 พร้อมกลุ่มดาราศิลปิน จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้แจ้งให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ระบบอนาล็อก ยุติการเผยแพร่รายการผ่านระบบโทรทัศน์แบบเคเบิลหรือดาวเทียม นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2557 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ค้าตลาดหน้าวัดหัวลำโพง จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบผู้ค้า จึงขอให้ผ่อนผันให้ผู้ค้าได้ค้าขายต่อในช่วงเวลาเดิม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 กลุ่มผู้นำความคิดอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอเสนอแนะการปฏิรูปกฎหมายและการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรกับภาครัฐเกี่ยวกับปัญหาที่ดินในอำเภอสวนผึ้ง และอำเภอจอมบึง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 กลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดการดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์ที่ดินพิพาท อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 กลุ่มเครือข่ายปกป้องวิถีชุมชนและสิ่งแวดล้อมทะเลทรัพย์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร เพื่อมิให้กระทบต่อวิถีการดำรงชีวิตของชุมชนในพื้นที่ดังกล่าว
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ค้าขายบริเวณฝั่งโรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการจำหน่ายสินค้าบริเวณฝั่งโรงพยาบาลศิริราช อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ตัวแทนกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารรถแท็กซี่มิเตอร์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 กลุ่มราษฎรจากจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุรี และจังหวัดลพบุรี จำนวน 23 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรี กระทรวงอุตสาหกรรม และคัดค้านการให้สัมปทานแก่บริษัท อัครารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ประสานงานผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคอีสาน จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย โดยให้มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากผู้แทนภาครัฐ และตัวแทนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และมีอำนาจหน้าที่ ในการกำหนดกรอบแผนงาน และขั้นตอนการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน เพื่อให้การแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนดังกล่าวเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั่วถึง และยุติปัญหาได้อย่างสิ้นเชิง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 กลุ่มชาวบ้านชุมชนวัดไผ่ล้อม จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในชุมชนวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จำนวน 76 ครอบครัว ซึ่งถูกขับไล่ออกจากที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้มีการบุกรุกเข้าไปรื้อถอนบ้านเรือนผู้อยู่อาศัยบางราย
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ประสานงานเครือข่ายสมาชิกกองทุนตั้งตัวได้ จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้มีการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงกรณีการเบิกจ่ายเงินของกองทุนตั้งตัวได้ ให้แก่ผู้ประกอบการซึ่งได้เข้ารับการอบรมในโครงการกองทุนตั้งตัวได้ (ABI) เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นนักศึกษา จบใหม่ต้องกู้ยืมเงินนอกระบบมาลงทุนในกิจการแล้วยังไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาใช้ในกิจการ ที่ลงทุนไปแล้วได้ทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเรื่องผลการพิจารณาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ ของบริษัท ดิจิตอลฯ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้สาธารณะ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเรื่องผลการพิจารณากรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะ โดยการย้ายสถานที่จอดรถตู้โดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครไปจอดที่สถานีขนส่งจตุจักร สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีขนส่งสายใต้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 กลุ่มประชาชนชาวตำบลโคกสลุง จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จากเดิมโครงการขุดลอกหนองใหญ่เป็นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรบริเวณตำบลโคกสลุง
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 องค์การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ภาคพลเมือง) จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 เครือข่ายประชาชนปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมสงขลา - สตูล จำนวน 22 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการก่อสร้างท่าเรือเชื่อมชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย เนื่องจากเครือข่ายฯ เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  61  62  63  64  65  66  67  68  69  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40567    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today