ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 คณะผู้ปกครอง โรงเรียนเสสะเวชวิทยา จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีโรงเรียนเสละเวชวิทยาจะเลิกกิจการ ทำให้นักเรียน ผู้ปกครอง และครูผู้สอน ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 กลุ่มผู้บริหารเทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลขอให้พิจารณาความเหมาะสมของผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นครแทนคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองเขลางค์นครเดิมซึ่งจะครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 25 กันยายน 2557
  เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557 กลุ่มราษฎร จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 6 ไปถึงบ้านดอนคำ หมู่ที่ 9 ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และจากบ้านดอนคำ ไปถึงสะพานข้ามแม่น้ำชี ที่เชื่อมต่อกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร รวมระยะทาง 6 กิโลเมตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 กลุ่มราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินทำกิน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร จำนวน 13 ครัวเรือน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองสุบิน หมู่ที่ 22 ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอทราบผลการพิจารณากรณีที่กลุ่มฯ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร กรณีการปลูกสร้างที่พักสงฆ์ในเขตปฏิรูปที่ดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเสนอข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1) ขอให้จัดหาสถานีรถตู้โดยสารสาธารณะเป็นการเฉพาะ 2) ขอให้แก้ไขกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ 3) ขอให้พิจารณาในการคัดเลือกคุณสมบัติ ผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารในบริษัท ขนส่ง จำกัด โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมและต่อประโยชน์ส่วนรวม 4) ขอให้พิจารณายกเลิกสินบนนำจับรถตู้โดยสารสาธารณะ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 เครือข่ายการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ 5 ภาค จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือ ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1) กรณีราษฎรถูกขับไล่ออกจากพื้นที่ทำกินบริเวณ หมู่ที่ 15 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 2) การขอเช่าที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย และขอปรับแผนแปลงงบประมาณโครงการบ้านมั่นคงที่จะก่อสร้างในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยในเขตเทศบาลนครขอนแก่น และ 3) พิจารณายกเลิกพื้นที่ฝึกอาวุธ กับขอความเป็นธรรมในการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยบริเวณหมู่ที่ 3,4,5 และ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 สหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สิน ที่ดินทำกิน และปัญหาอื่นของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกฟ้องขับไล่ออกจากที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยบริเวณชุมชน คลองปาหนัน หมู่ที่ 7 ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่ออกจากที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ จำนวน 37 ราย ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือ กรณีกลุ่มฯ ได้นำที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินแล้วแต่ไม่สามารถไถ่ถอนคืนได้ เป็นเหตุให้ถูกขับไล่ให้ออกจากที่ดินทำกิน และอื่นๆ
  เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับโรงเรียนปทุมวัน สังกัดกรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลรายย่อย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากแบ่งรัฐบาลให้แก่กลุ่มฯ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่ออกจากที่อยู่ที่อาศัย จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร จำนวน 66 คน ซึ่งถูกฟ้องขับไล่ ให้ออกจากพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลตาก้อง อำเภอเมืองนครปฐม
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ บริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มฯ และเสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือราษฎรที่เป็นหนี้นอกระบบ ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินมาลงทุนกับบริษัทฯ
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 เครือข่ายการจัดการที่ดินชุมชนแนวใหม่ 5 ภาค จำนวน 22 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้แก่ราษฎรที่ปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่ในที่ดินตามแนวคลองลาดพร้าว จำนวน 10 ชุมชน และที่ดินบริเวณหลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ชุมชน ได้เช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์โดยตรง เพื่อป้องกันการเวนคืนที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 สมาคมรวมพลังสร้างสรรค์ร่วมใจสร้างสุขพัฒนาชาติไทย จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความยินดีและให้กำลังใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง จำนวน 23 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ การประมง พ.ศ. .... ฉบับผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภาผู้แทนราษฏร เข้าสู่การพิจารณา ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอข้อมูลผลการศึกษาจากการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อการดำเนินงานของ อปท. และอื่นๆ
  เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ จำนวน 35 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณา ดังนี้ 1) ขอให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตซึ่งเกิดจากการรับน้อง ของสถาบันแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ๒) ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์แนวทาง การรับน้องอย่างชัดเจนและปฏิบัติได้จริงทุกระดับ ๓) ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการออกมาตรการปกป้องเยาวชนไม่ให้เป็นนักดื่มหน้าใหม่ ๔) ขอให้กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณากำหนดช่องทางรับแจ้งเหตุและกลไกในการระงับเหตุอันไม่พึงประสงค์ในกิจกรรมรับน้อง ๕) ขอให้พิจารณาเร่งจัดกระบวนการปลูกฝังเรื่องสิทธิความเท่าเทียมกันและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปลอดอบายมุขให้แก่นักเรียนนักศึกษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 สมาคมญาติและวีรชน 14 ตุลาคม 2516 จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการจ่ายเงินดำรงชีพรายเดือนให้แก่ทายาทและวีรชน 14 ตุลาคม 2516
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  62  63  64  65  66  67  68  69  70  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40607    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today