ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ตัวแทนกลุ่มผู้ค้าโครงการตลาดบกเวิ้งพระนคร จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯ กรณีกลุ่มผู้ค้าและผู้เช่า - เซ้ง พื้นที่ค้าขายในโครงการฯ บริเวณถนนอ่อนนุช - ลาดกระบัง ไม่สามารถเข้าไปทำการค้าขายได้แต่ประการใด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย จำนวน 23 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากกรณีที่ทางราชการไม่ให้เรือขนาดเล็ก ออกทำการประมง
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 กลุ่มราษฎรหมู่ที่ 8 9 และ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทำกิน ในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 สหพันธ์พนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จำนวน 19 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเยียวยาให้แก่พนักงานจ้างท้องถิ่นผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้น เงินเดือนข้าราชการ เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการใช้งบประมาณจำนวนมากเพื่อดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเหตุให้ต้องเลิกจ้างพนักงานจ้างท้องถิ่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 องค์กรเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียง รักสันติร่วมใจพัฒนา สุราษฎร์ธานี และองค์กรเศรษฐกิจพอเพียงร่วมใจพัฒนาปากช่อง รวม 2 กลุ่ม จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือ ดังนี้ 1) ขอให้จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตรในเขตพื้นที่ป่าไม้ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านตาขุน อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2) ขอให้จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรเช่าทำการเกษตร ในที่ราชพัสดุ บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านสอยดาว ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และที่ดิน ในเขตชลประทาน บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 กลุ่มประชาชนเมืองพัทยา จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เมืองพัทยา บริเวณเชิงเขาพระตำหนัก หน้าท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เนื่องจากเห็นว่า การดำเนินการไม่เหมาะสมหลายประการ
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ชมรมผู้ใช้ประสาทหูเทียมแห่งประเทศไทย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมสำหรับผู้พิการทางการได้ยินมีค่าใช้จ่ายสูงทำให้ผู้พิการทางการได้ยินไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้และขอให้สนับสนุนการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน
  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงผิวการจราจรเส้นทางบ้านดอนมูล - บ้านสันดอนฮอม ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เครือข่ายชาวสวนยางภาคใต้ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดหาปุ๋ยเคมีและปัญหายางพารามีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าที่ได้รับความเดือดร้อน ประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์ขยายระยะเวลาในการเช่าแผงค้าตลาดอุดมสุขพัฒนา และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าสลากรายย่อย บ้านสระแก้ว จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กลุ่มฯ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 กลุ่มตลาดเทศบาล 2 ขอนแก่น จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ค้าในตลาดเทศบาล 2 กรณีกรมธนารักษ์จะให้เอกชนเช่าพื้นที่ตลาดแทนเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งสัญญาเช่าใกล้จะสิ้นสุดลง
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ราษฎรจังหวัดขอนแก่น รวม 2 กลุ่ม จำนวน 11 คน ได้แก่ กลุ่มผู้เดือดร้อนจาก การย้ายสถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ 2 ไปแห่งที่ 3 จังหวัดขอนแก่น และกลุ่มตลาดเทศบาล 2 ขอนแก่น ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือให้แก่กลุ่มตามลำดับ ดังนี้ 1) ขอคัดค้านการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่นแห่งที่ 1 และ 2 ไปสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่หรือแห่งที่ 3 และ 2) ขอให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ค้า ในตลาดเทศบาล 2 กรณีกรมธนารักษ์จะให้เอกชนเช่าพื้นที่ตลาดแทนเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งสัญญาเช่าใกล้จะสิ้นสุดลง
  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงิน จำนวน 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นข้อเรียกร้อง ดังนี้ 1 ขอให้พิจารณากรณีธนาคารพาณิชย์ไม่ถือปฏิบัติตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน 2. คัดค้านการให้พนักงาน ธนาคารพาณิชย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ธุรกรรมการเงินต่างๆ 3. ขอให้พิจารณาคุ้มครองผู้บริโภคกรณีธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินต่างๆ โดยไม่เป็นธรรมอาทิ ค่าธรรมเนียมการนับเหรียญ ค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชี เป็นต้น  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 ภาค จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการที่มาจากกลุ่มฯ เข้าร่วมเป็นองค์คณะกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่ม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ชมรมมัคคุเทศก์รักษ์ล้านนา จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยผิดกฎหมาย และปัญหาการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวในลักษณะ ทัวร์ 0 เหรียญ และทัวร์ KB ที่นำชาวจีนมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วทำให้เกิด ความเสียหายแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและมัคคุเทศก์ไทย เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ต่อภาพลักษณ์ประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 กลุ่มผู้พักอาศัยอาคารชุด ดี.ดี. ทาวเวอร์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร จำนวน 21 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มผู้มีอิทธิพลบุกรุก ข่มขู่ และทำลายทรัพย์สิน ภายในอาคารชุดดังกล่าว
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 กลุ่มสหกรณ์โคนมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยปลายปี 2554 จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยค่าน้ำนมโคที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโรงงานแปรรูปนมเมื่อปลายปี พ.ศ. 2554 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการใช้ที่ดินขององค์การสุราบริเวณตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นสถานที่ก่อสร้างที่กำจัดขยะของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 กลุ่มตัวแทนปลัดอาวุโสและครอบครัว จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมให้แก่กลุ่มฯ จำนวน 119 คน ที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 68 - 70 กรณีถูกคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ เนื่องจาก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  63  64  65  66  67  68  69  70  71  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40575    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today