ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ชมรมครูอัตราจ้าง ตามนโยบายแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (Stimulas Package 2 : SP 2) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์ให้ครูอัตราจ้างในโครงการดังกล่าว อยู่ในแผนงานประจำปีและมีการจ้างต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ชมรมบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาบรรจุบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นข้าราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 สมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนฯ แผนกสามัญศึกษา กับขอให้บรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตำแหน่งพนักงานศาสนการด้านการศึกษาเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 กลุ่มพ่อค้า แม่ค้าท่าช้าง - ท่าเตียน จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการจัดระเบียบแผงค้าริมทางเท้า บริเวณท่าช้าง - ท่าเตียน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 กลุ่มปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทยจำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2557 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปรับเปลี่ยนการจ้างตามโครงการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเพื่อสนับสุนนการขับเคลื่อน นโยบายสำคัญของรัฐบาลและการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ลงนามในสัญญาจ้างปีงบประมาณ 2556จำนวน 4,615 คน ของกรมการปกครอง เป็นพนักงานราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 กลุ่มราษฎรตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ำประปาเพื่อการอุปโภค - บริโภค ภายในเขตเทศบาลตำบลพระยืน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 กลุ่มข้าราชการต้องการความยุติธรรม จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดการอนุมัติเยียวยาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการที่เคยเป็นพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ที่บรรจุก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ. กำหนด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 กลุ่มลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปรับปรุงระบบตำแหน่ง ปรับอัตราเงินเดือน และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 กลุ่มราษฎรบ้านหนองปลาซิว ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีราษฎร 3 หมู่บ้าน ซึ่งเช่าที่ดินของ กรมธนารักษ์ ในพื้นที่ตำบลศรีมงคล จำนวน 112 ครัวเรือน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ทั้งที่มีการปักเสาพาดสายไฟฟ้า ผ่านบริเวณที่ดินดังกล่าวแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณวางท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองระโอก (เขื่อนเขาจุก) เพื่อการเกษตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารริมเขื่อนสิรินธร (ชายหาดพัทยาน้อย) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีถูกขับไล่ให้ออกจากพื้นที่ริมเขื่อนสิรินธร ซึ่งเป็นพื้นที่ประกอบการค้าของกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจัดหารถโดยสารประจำทางใหม่ที่ใช้ก๊าชธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิงและอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ติดตามขอทราบผลการพิจารณากรณีกลุ่มฯ ขอให้พิจารณาช่วยเหลือ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการดำเนินการกิจการของบริษัทฯ
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กลุ่มลูกจ้างบริษัท ไทย แอร์พอร์ตส์ กราวด์ เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีนายจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ในการบังคับคดีได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กลุ่มปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการไทยจำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 กลุ่มอดีตชาวเขาอาสาสมัคร (ชข.ชด.) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินทำกิน และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 กลุ่มได้รับผลกระทบจากร่วมลงทุนประกอบธุรกิจ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการปิดกิจการของบริษัท สเกล่าร์ มิราเคิล จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างอ่างเก็บน้ำรัชชโลทร (คลองหลวง) จำนวนประมาณ 24 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมในการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณอำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกมันสำปะหลังของเกษตรกร โดยเสนอมาตรการเฉพาะหน้า 4 ประการ และมาตรการระยะยาว 3 ประการ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  65  66  67  68  69  70  71  72  73  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40546    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today