ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ Contact Point ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์บริการประชาชน ณ โรงแรม ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์และการปรับปรุงประสบการณ์ในการให้บริการต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร) กล่าวต้อนรับ ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ในฐานะคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้านการยุติธรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการลักลอบขุดดินในเขต ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นางประภาศรี บุญวิเศษ) เป็นประธานในพิธี เปิดนิทรรศการ โครงการ “สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ยุคดิจิทัล” (Digital OPM) โดยมีศูนย์บริการประชาชนร่วมจัดนิทรรศการ ณ อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ศูนย์บริการประชาชน ได้จัดโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ ศบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หลักสูตร “การแก้ไขปัญหาที่ดินในมิติของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กบร.)” เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ ในการแก้ไขปัญหากรณีการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยวิทยากร จากสำนักงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2561 นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (พลเอก วิลาศ อรุณศรี) และคณะ ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง (กาดซอกจ่า) โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทาง มายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ..... ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว) ประธานการประชุม พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้มีการประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านการยุติธรรม กฎหมาย และคดีความ และลงพื้นที่แก้ไขปัญหาข้องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการขุดทรายในพื้นที่อำเภอปาย และอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชนได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน “1111 สัญจร รับเรื่องร้องทุกข์ เทศกาลปีใหม่” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2 และถนนบรมราชชนนี (สายใต้ใหม่) และสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (ศูนย์บริการประชาชนพบประชาชน) ณ หอประชุมอู่ทอง ที่ว่าการอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ตามหลักธรรมาภิบาล” โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับ และมีผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนประชาชนใน 4 อำเภอ คืออำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง อำเภอบางปลาม้า และอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พันตำรวจโท พงศ์อินทร์ อินทรขาว) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี กรณีการขออนุญาตประทานบัตรเมืองหิน ในพื้นที่เขาโต๊ะตรัง และภูเขาบังใบ จังหวัดสตูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ได้เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องทุกข์ (Contact Point) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 - 14 ธันวาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เตชอมรธัญ) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้มีการประชุมหารือและตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ของคณะทำงานแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 พศจิกายน 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยครั้งนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 12 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ จาก 13 หน่วยงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 11/2560 ซึ่งในวันนี้ที่ประชุม ได้พิจารณารายละเอียดของประเภทเรื่องหลัก การเมืองการปกครอง อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 300 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 16080    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today