ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 กลุ่มผู้เลี้ยงช้างชาติพันธ์กะเหรี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนค่าอาหาร และเวชภัณฑ์ในการดูแลช้าง กับขอให้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเลี้ยงช้าง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เชิญผู้บริหารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) มาชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) ขอให้ยกเลิกแผนการจ้างเอกชนมาเดินรถ จำนวน 1,500 คัน ออกจากแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. (ฉบับปรับปรุง)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์ (นายสมพาศ นิลพันธ์) และผู้อำนวยการ ส่วนประสานมวลชลและองค์กรประชาชน ศูนย์บริการประชาชน รับมอบเจลแอลกอฮฮล์ล้างมือจากผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำหรับมอบให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 สหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือสมาชิกกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรและข้าราชการ ซึ่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สมาพันธ์ผู้รับบำเหน็จรายเดือนแห่งประเทศไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกษียณอายุราชการ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 สมาคมวิชาชีพผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะแท็กซี่ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการแท็กซี่โดยการขยายอายุแท็กซี่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ชมรมผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการอาหารโต๊ะจีนจังหวัดนครปฐม กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 สมาคมพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กไทย จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยผ่อนคลายให้สถานรับเลี้ยงเด็ก/ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศสามารถเปิดดำเนินการกิจการได้ เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลดลง  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายคนรักษ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ค.ร.อ.ท) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แก้ไขประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เนื่องจากทำให้ผู้ที่ปฏิบัติงานใน สอศ. ไม่สามารถสมัครเข้ารับราชการได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย และกลุ่มพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ตะวันออก จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และขอให้ช่วยเหลือเยียวยาแรงงานทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) และเครือข่ายไฟฟ้า ประปา และยาเพื่อชาติประชาชน (คฟปย.) จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการพิจารณาให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTTP) และเสนอให้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกรพิจารณาจำหน่ายหนี้สูญให้แก่ลูกหนี้สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี ตามสัญญาซื้อขายปุ๋ยโครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในปีการผลิต 2544 – 2547 เนื่องจากลูกหนี้มีฐานะยากจน และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กลุ่มผู้เช่าพื้นที่อาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และอาคารเมอคิวรี่วิลล์ จำนวน 12 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้งดเว้นการเก็บค่าเช่าและค่าบริการในพื้นที่เช่าอาคารเอ็กซ์เชนจ์ ทาวเวอร์ และอาคารเมอคิวรี่วิลล์ ในขณะปิดกิจการชั่วคราวเพื่อสนับสนุนนโยบายการลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กลุ่มเครือข่ายแผงลอยไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยในกรุงเทพมหานคร โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนผู้ค้า และนักวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการฯ ดังกล่าว และในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขอให้พิจารณาเปิดจุดผ่อนผันเดิมชั่วคราวเพื่อให้ผู้ค้าสามารถประกอบการค้าได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ชมรมส่งเสริมอาชีพ คุณภาพชีวิต สิทธิ์คนพิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินเยียวยาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 กลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อขอขอบคุณนายกรัฐมนตรี และแสดงเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเพื่อให้แผนฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวสาหกิจ และคณะรัฐมนตรีบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาในการบินไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ สายธุรกิจเช่าซื้อ จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ สายธุรกิจเช่าซื้อที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)ทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) และเครือข่ายไฟฟ้าประปาและยาเพื่อชาติประชาชน จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกการพิจารณาให้ประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTTP) และเสนอให้ปรับเปลี่ยนนโยบายด้านเศรษฐกิจ โดยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และหันมาพึ่งพาตนเองแทน  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการฟื้นฟู บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามแผนฟื้นฟูการบินไทย 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1735 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  3  4  5  6  7  8  9  10  11  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 37218    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today