ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายประมงพื้นบ้านลุ่มน้ำแม่กลอง จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากรณีการใช้เครื่องมือประมงโพงพางจับสัตว์น้ำบริเวณลุ่มน้ำแม่กลอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาผลักดันร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าตลาดชาวไทยภูเขาดอยมูเซอ (เก่า) จังหวัดตาก จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดปรับปรุงศูนย์การค้าชาวไทยภูเขาดอยมูเซอ (ตลาดดอยมูเซอเก่า) ให้แล้วเสร็จ และขอให้ดำเนินการจัดให้ผู้ค้าได้ทำการค้าที่แผงเดิม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกาะสำโรง เขาน้อย บ้านใหม่ รางสาลี่ และหนองตายา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาก่อสร้างคลองชลประทาน เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีน้ำใช้ในการทำการเกษตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินและค่าเสียโอกาสให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สภาองค์กรชุมชน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอแนวทาง การปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสังคมไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 คณะตัวแทนประชาชน ผู้เลี้ยง แข่งขัน เพาะพันธุ์นกกรงหัวจุก แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือในการอนุญาตขึ้นทะเบียนครอบครองสัตว์ป่า และระงับการจับกุมผู้เลี้ยงนกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก เพื่อการแข่งขัน และเพาะพันธุ์ และขอให้ปราบปรามจับกุมผู้ครอบครองนกกรงหัวจุกที่มีลักษณะเพื่อการค้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 ชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนกลางแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหามัคคุเทศก์ต่างชาติเข้ามาทำหน้าที่มัคคุเทศก์ในประเทศไทย โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยขอให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง จริงจัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้เดือดร้อนเสียหายจากนายทุนเงินกู้จังหวัดสกลนคร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีถูกนายทุนเงินกู้ยึดที่ดินทำกินกับที่อยู่อาศัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดลำพูน จำนวนประมาณ 45 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดลำพูน เนื่องจากถูกดำเนินคดีการทุจริตลำไยปี 2557 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้อยู่อาศัยและผู้เช่าอาคารพาณิชย์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดอัตราเช่าใหม่และเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ เพิ่มขึ้นในการเช่าอาคารพาณิชย์บริเวณตรงข้ามสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ทำให้กลุ่มฯ ได้รับความเดือดร้อน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้ซื้อหนี้จากสหกรณ์ฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีไปแล้ว แต่สหกรณ์ฯ ไม่ยินยอมคืนเงินหุ้น และเงินปันผลให้ตามมติคณะรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎรหมู่ที่ 4 ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการถูกทางการแจ้งให้กลุ่มฯ ย้ายบ้านเรือนออกจากพื้นที่ โดยแจ้งว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ภาคีเครือข่ายชาวไทยภูเขาเพื่อการปฏิรูป จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาให้ตัวแทนชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการปฏิรูปประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสารแคดเมียม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่สังกะสี ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเกิดอาการเจ็บป่วย และพืชผล ทางการเกษตรเกิดการปนเปื้อนของสารแคดเมียม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด จำนวน 17 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปฏิรูประบบสหกรณ์ทั่วประเทศและเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 ประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองในทุกเหตุการณ์ที่ผ่านมา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎร หมู่ที่ 4 ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีการขยายเขตอุทยานแห่งชาติ เขาสามร้อยยอดทับซ้อนกับที่ดินทำกินของราษฎร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 กลุ่มอดีตลูกจ้างโรงงานสุราบางยี่ขัน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่อดีตลูกจ้างโรงงานสุราบางยี่ขัน จำนวน 320 คน เนื่องจากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายโรงงานสุราบางยี่ขันระหว่างกรมโรงงานอุตสาหกรรมกับ บริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด ภายหลังที่บริษัทฯ ได้ประมูลซื้อโรงงานฯ ไปแล้ว ทำให้กลุ่มฯ ถูกเลิกจ้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การเภสัชกรรม (สร.อภ.) จำนวน 15 คน ได้เดินทาง มาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในขององค์การเภสัชกรรม (21 ก.ค. 57)  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  66  67  68  69  70  71  72  73  74  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40557    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today