ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 คณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเทือกเขาบรรทัดเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับซ้อนพื้นที่นิคมสร้างตนเอง ควนขนุน และตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎรผู้ที่ได้รับสิทธิเช่าที่ราชพัสดุ จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือต่อสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ซึ่งมีราษฎรประมาณ 200 ราย ได้รับการต่อสัญญาเช่าแล้ว แต่ราษฎรจำนวนประมาณ 165 ราย ยังไม่ได้รับการต่อสัญญาเช่าฯ ทั้งนี้ ได้ทำการอุทธรณ์ตามที่กรมธนารักษ์กำหนดแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎรตำบลศรีกะอาง ตำบลเขาเพิ่ม และตำบลพรหมณี อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้เช่าที่ได้รับความเสียหายจากศูนย์การค้าบริเวณที่ดินเช่าของการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มฯ กรณีศูนย์การค้าฯ ยังไม่เปิดอาคารให้กลุ่มฯ เข้าไปค้าขายตามสัญญา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 สหพันธ์ไปรษณีย์อนุญาตแห่งประเทศไทย (ปณอ.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาบรรจุผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาต ซึ่งเป็นผู้รับตั้งไปรษณีย์อนุญาตตามพื้นที่ห่างไกล เป็นลูกจ้างประจำหรือพนักงานของ บริษัท ไปรณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายประชาชนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิกการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติทับที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการผ่อนผันให้จดทะเบียนเรือประมงที่ผิดกฎหมาย กรณีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำ แผนแม่บทการดำเนินการงานแก้ไขปัญหาแรงงานในภาคประมงเพื่อเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติพิจารณาอนุมัติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กลุ่มสมาพันธ์รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนประกาศผลการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าริมถนนสีหบุรานุกิจ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับความเดือดร้อนจากประกาศของสำนักงานเขตมีนบุรี เรื่องห้ามจำหน่ายสินค้า ในที่สาธารณะบริเวณถนนสีหบุรานุกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎรตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือในการขยายเขตบริการไฟฟ้าเข้าสู่ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน และตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานไทย (สพท.) องค์การแรงงานแห่งประเทศไทย (อรท.) และสหภาพแรงงานผู้ผลิตอัญมณีแห่งประเทศไทย จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้บังคับประกาศ ใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และขอให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงานให้แก่กลุ่มลูกจ้างบริษัท เจมส์สยาม แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 กลุ่มประชาคมผู้ค้าสลากสี่แยกคอกวัว จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกลุ่มฯ ให้สามารถทำการค้าสลากฯ บนทางเท้าบริเวณถนนราชดำเนินกลางได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สมาคมผู้ค้าสลากเลขท้าย จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้แก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากฯ เกินราคา โดยสนับสนุนการเปิดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสลากทุกประเภทด้วยเครื่องจำหน่ายสลากฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ระงับโครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎรคัดค้านการประกอบกิจการโรงไฟฟ้า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าและอนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 มูลนิธิเพื่อนหญิง จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 กลุ่มคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีพิพาทแรงงานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง รวม 5 บริษัท และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรเพื่อเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน จังหวัดสงขลา จำนวน 22 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำ ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ บริษัท แอควาสตาร์ จำกัด แต่บริษัทดังกล่าวยกเลิกโครงการก่อนกำหนด เป็นเหตุให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งกุลาดำได้รับความเดือดร้อนจากการถูกบังคับคดีและฟ้องล้มละลาย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 กลุ่มราษฎร กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและอดีตเจ้าหน้าที่ของรัฐรวม 15 คน กรณีถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวหาว่า ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีการจับกุมและปล่อยให้มีการบุกรุกในเขตป่าสงวนแห่งชาติ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  68  69  70  71  72  73  74  75  76  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40568    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today