ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าตลาดหัวเกาะ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับสถานที่ทำการค้าบริเวณตลาดหัวเกาะ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ค้าแผงลอยตลาดโบ๊เบ๊ จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ติดตามเรื่องขอความช่วยเหลือกรณีกรุงเทพมหานครได้ประกาศนโยบายจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยตลาดโบ๊เบ๊ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 สมาคมกลุ่มเกษตรกรผู้รวบรวมน้ำนมดิบ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนการสรรหาผู้แทนองค์กรเกษตรกรโคนม เพื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานสาธารณสุข จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปฏิรูปการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ชมรมผู้ปกครองนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีสัตวแพทยสภาไม่รับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสมาชิกและขึ้นทะเบียนใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 กลุ่มลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานคร จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรมกรณีลูกจ้างประจำกรุงเทพมหานครถูกปรับลดเงินเดือนและเรียกคืนเงินส่วนเกิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดให้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเรื่องการแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มผู้ค้าแผงลอยตลาดโบ๊เบ๊ จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการยกเลิกแผงค้าบางจุดในบริเวณตลาดโบ๊เบ๊เพื่อคืนทางเท้า ให้แก่ประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นและขอให้เร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 กลุ่มสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั่น จำกัด จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกที่ดินสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความเป็นธรรม กรณีได้รับผลกระทบจากกลุ่มนายทุนบุกรุกที่ดินสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 7 คน ได้เดินทางมา ที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 กลุ่มราษฎรในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการออกอาชญาบัตรพิเศษเหมืองแร่ทองคำ และขอให้ประกาศเขตอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 กลุ่มเกษตรกรคนจน จากจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือให้กลุ่มฯ ได้เข้าทำกินในที่ทำกินเดิม ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นพื้นที่ติดต่อระหว่าง 3 จังหวัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 เครือข่ายประชาชนปฏิรูปสลาก จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอร่างกฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ พร้อมทั้งขอให้ปฏิรูประบบบริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เครือข่ายชุมชนที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่ทำการค้าในที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 กลุ่มสหภาพแรงงาน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน 20 คน ได้เดินทาง มาที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือต่อหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ปัญหาภายใน อสมท. พร้อมทั้งขอสนับสนุนนโยบาย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการปราบปรามการทุจริต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวฯ ดับเพลิงและกู้ภัย บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ขอความช่วยเหลือบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานประจำ ของบริษัทฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 33 คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มฯ อาทิ การประกันราคามันสำปะหลังในราคาที่เป็นธรรม ส่งเสริมด้านวิชาการ สนับสนุนเงินกู้ดอกเบี่ยต่ำ และเปิดการค้าเสรีเพื่อให้ราคามันสำปะหลังเป็นไปตามกลไกตลาด อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  69  70  71  72  73  74  75  76  77  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40608    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today