ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 กลุ่มสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อคนตาบอดและคนพิการ จำกัด จำนวนประมาณ 400 คน ได้เดินทางไปรวมตัวที่บริเวณวัดบึงทองหลาง ในพื้นที่ของสถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว เพื่อรอพบและยื่นหนังสือ ต่อนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้พิจารณาจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 กลุ่มราษฎร หมู่ที่ 7 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัยในเขต ป่าสงวนแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) และสหพันธ์ พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) จำนวนประมาณ 800 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของคนจนเมือง/ชนบท อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556 กลุ่มผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ ประกอบด้วย คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน สภาองค์การลูกจ้างสมาพันธ์แรงงานแห่งประเทศไทย สหพันธ์แรงงานปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์แห่งประเทศไทย และองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2556 สมาคมประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดระยอง จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำมันดิบรั่วไหลลงสู่ทะเล บริเวณอ่าวพร้าว ตำบลเกาะเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของราษฎรผู้ได้รับผลกระทบ จากบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด ในการนี้ กลุ่มฯ ได้นำส่งรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด เพิ่มเติม รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง (สภฟ.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทาง มาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) จำนวนประมาณ 170 คน ได้เดินทางมาชุมนุม บริเวณถนนพิษณุโลก ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเกี่ยวกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยกเลิกคุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 กลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ จำนวนประมาณ 170 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ขอให้พิจารณาระงับการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เกี่ยวกับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีมันสำปะหลังมีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 เครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณากรณีการไม่ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย สิทธิเด็ก และว่าด้วยการต่อต้านการคอรัปชั่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ชมรมผู้ใช้แรงงาน การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่จุดบริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มชมรมผู้ใช้แรงงาน การไฟฟ้านครหลวง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 ชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวนประมาณ 700 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมทั่วประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของสภาคนพิการฯ กรณีจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และเสนอข้อเรียกร้องรวมเพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 กลุ่มผู้ค้าอาหารสัตว์น้ำทะเลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี จำนวนประมาณ 40 คน ขอให้แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าอาหารสัตว์น้ำทะเลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี และประสานองค์การสะพานปลาให้ปฏิบัติต่อผู้ละเมิดคำสั่ง ขององค์การฯ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556 ชมรม อปท. อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ จำนวนประมาณ 120 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการดำเนินการโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 กลุ่มสมัชชาคนจน (สคจ.) จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาชุมนุม บริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอหารือรายละเอียดในเรื่องโครงสร้าง องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาสมัชชาคนจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังกล่าวต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2556 กลุ่มสมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 800 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีเร่งด่วน เกี่ยวกับข้อเรียกร้องของเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 สหกรณ์บริการผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร จำกัด จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดจตุจักร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 กลุ่มสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนโครงการรับจำนำข้าว รอบที่ 2 ปีการผลิต 2555/56 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  70  71  72  73  74  75  76  77  78  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40577    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today