ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 สมาคมสมาพันธ์บุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย จำนวน 12 คน ได้เดินทาง มาที่จุดบริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาช่วยเหลือลูกจ้างชั่วคราวของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย จังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของ กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยพื้นที่ชุมชนวัดคุณหญิงส้มจีน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และเครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรบ้านพรสวรรค์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และได้เรียนเชิญนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยเนื่องในวันที่อยู่อาศัยสากล ในการนี้ ได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา ของกลุ่มฯ ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีผู้ช่วยปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ สภาปฏิรูปพลังงานไทย สภาธรรมาภิบาล และเครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล คัดค้านการขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซกับขอให้ยกเลิกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง และหยุดการขึ้นราคาค่าพลังงานไฟฟ้าผันแปร (FT) เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา จังหวัดจันทบุรี จำนวน 15 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือ ที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาช่วยเหลือกรณียางพารามีราคาตกต่ำ และเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 กลุ่มชาวนาผู้ได้รับความเดือดร้อน จังหวัดพิจิตร จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทาง มาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลให้แก่กลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 สมาคมภาคปศุสัตว์ จำนวน 12 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายับยั้งการเผยแพร่วีดีโอคลิป ชุด “อาหาร/ตาม/สั่ง” ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อปกป้องภาพลักษณ์ และความน่าเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมอาหารไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 กลุ่มราษฎรจากตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุม บริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนติดตามผลการพิจารณา กรณีการเสียชีวิตของเด็กชาย Nawabzada Mir Hakmal Khan Raisani บุตรชายนางสุเมร่า ไรซานี่ เนื่องจาก การลอบวางระเบิดที่เมืองมาสตุง รัฐบาโลจิสถาน ประเทศปากีสถาน ซึ่งผู้ร้องได้ติดตามเรื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ทราบความคืบหน้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 กลุ่มรักษ์คอนสาร จำนวน 10 คน ได้เดินทางยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานยางพาราอัดแท่ง ในพื้นที่บ้านหินรอยเมย ตำบลดงบัง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากจะมีผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง และไม่มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนดำเนินการก่อสร้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556 กลุ่มติดตามน้ำมัน ปตท. รั่วไหล จำนวน 10 คน ได้เดินทางยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาล ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีน้ำมันดิบของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รั่วไหลลงสู่ทะเล ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเล การท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัย อยู่ในพื้นที่อ่าวพร้าว เกาะเสม็ด ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เครือข่ายบำนาญภาคประชาชน (คบช.) จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุม บริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณายกเลิกการเสนอร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกกองทุน การออมแห่งชาติ พ.ศ. .... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 กลุ่มสัมพันธ์เกษตรกรอีสาน (สพอ.) จำนวนประมาณ 58 คน ได้เดินทางมาชุมนุม บริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝายราศีไศล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556 สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของสภาคนพิการฯ กรณีการจำหน่าย สลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา และเสนอข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 กลุ่มศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ด้านสิทธิประโยชน์ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ศอ.สล.) จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาสิทธิสวัสดิการประโยชน์เกื้อกูล “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ประเภทลูกจ้างประจำฯ ผู้รับบำเหน็จรายเดือน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เครือข่ายประชาชนเจ้าของพลังงานไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการขึ้นราคา LPG รวมถึงการพิจารณากำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาที่เป็นธรรม และจัดการภาระหนี้สินของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่เกิดจากการนำเข้าก๊าซ LPG โดยให้ธุรกิจปิโตรเคมีจ่ายเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในราคาเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 กลุ่มราษฎร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ติดตามการพิจารณาตรวจสอบการกระทำที่เป็นการขัดต่อประมวลจริยธรรมทางการเมืองของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 องค์กรศึกษาเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอให้ก่อสร้างอาคารสำนักงาน กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแห่งใหม่ บริเวณโรงกษาปณ์ (เก่า) ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 กลุ่มราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ผู้รักความเจริญ จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทาง มาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณสี่แยก สะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตจราจรในบริเวณดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เครือข่ายโรงไฟฟ้าชีวมวลชุมชน จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาชุมนุม บริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี เสนอโครงการส่งเสริม สถานีพลังงานไฟฟ้าชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทาง มาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมประชุมหารือการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  71  72  73  74  75  76  77  78  79  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40559    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today