ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 กลุ่มผู้ประกอบการรถสองแถวรับจ้าง สายตลาดปัฐวิกรณ์ - ตลาดมีนบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอความช่วยเหลือกรณีรถโดยสารขนส่งมวลชนกรุงเทพ วิ่งทับเส้นทางรถสองแถวสายตลาดปัฐวิกรณ์ - ตลาดมีนบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอให้นำข้อเสนอประเด็น การงดนำเข้าและยกเลิกแร่ใยหินเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไยจังหวัดพะเยา และเชียงราย จำนวน 32 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีลำไยมีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2556 กลุ่มเกษตรกรทำนาระวะ จำนวนประมาณ ๖๐ คน ได้รวมตัวที่หน้ากระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และเดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร ที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลา และอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 กลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ ๒๐๐ คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้จัดสรรโควตาส่งข้าวออกต่างประเทศ และขอคงราคารับจำนำข้าวไว้ที่อัตราตันละ ๑๕,๐๐๐ บาท กับขอให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร รับโอนหนี้และทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันของเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนฯ จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี สนับสนุนและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรี ที่ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555/2556 โดยยังคงราคารับจำนำไว้ตันละ 15,000 บาท อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 กลุ่มขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ติดตามการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 กลุ่มเครือข่ายหนี้สินชาวนาแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 700 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล และไ ด้ส่งตัวแทนเพื่อยื่นหนังสือกราบเรียนนายกรัฐมนตรี ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวและปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 กลุ่มชาวนาและสภาเกษตรกรในเขตภาคกลาง 26 จังหวัด จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล สนับสนุนให้รัฐบาลดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยคงราคารับจำนำข้าวไว้ที่อัตราตันละ 15,000 บาท อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 เครือข่ายคนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด (12D) และภาคีพันธมิตร จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ทบทวนทิศทางนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด และยุติการกระทำความรุนแรงกับผู้ใช้ยา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เครือข่ายชาวนาทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 300 คน ได้เคลื่อนตัวจากลานพระบรมรูปทรงม้า มาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจในเครือบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือกลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจในเครือบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค จำนวนประมาณ 500 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล สนับสนุนและให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือก อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย สมาคมชาวนาข้าวไทย และสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จำนวนประมาณ 500 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนโครงการรับจำนำข้าวเปลือก โดยให้คงราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้า 5 % ไว้ในอัตราตันละ 15,000 บาท อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 คน ขอให้เร่งรัดนำโครงการพักหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้คงค้างต่ำกว่า 500,000 บาท ผ่านสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 กลุ่มแรงงานนอกระบบ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาลเร่งรัดการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ภาคีพลังประชาชน จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อให้กำลังใจและสนับสนุนการดำเนินงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 กลุ่มองค์กรแนวร่วมผู้ค้าสลากในราคาควบคุม จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอความอนุเคราะห์จัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่กลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนน้ำอูน จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยพิเศษแทนการจัดสรรที่ดินและขอให้แต่งตั้งตัวแทนกลุ่มฯ เป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมระหว่างภาคราชการและผู้แทนเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานโครงการของรัฐ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ จำนวนประมาณ 2,000 คนได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอคัดค้านการนำเข้าเนื้อและชิ้นส่วนของสุกรจากสหรัฐอเมริกา อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  72  73  74  75  76  77  78  79  80  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40548    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today