ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556 กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรภาคเหนือ จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาปัญหาข้อเรียกร้องกรณีการโอนย้ายหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2556 สหพันธ์ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้ทบทวนการกำหนดกรอบคุณสมบัติและเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือ ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 กลุ่มผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง จำนวนประมาณ 35 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ และขอให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงการก่อสร้างฝายหินทิ้งกั้นลำน้ำชี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 กลุ่มภาคีเครือข่ายสมัชชาปฏิรูปประเทศไทย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอความคิดเห็นและขอให้การสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการจ่ายเงินชดเชยความเสียหายเพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนประมาณ 400 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล ขอให้พิจารณาเร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 3,000 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอทราบผลการพิจารณาทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 กลุ่มทหารผ่านศึกและทหารกองหนุน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มทหารผ่านศึกและทหารกองหนุน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2556 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าในการเสนอปัญหาของ ขปส. ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ในการนี้ได้มีการจัดเวทีสาธารณะเพื่ออภิปรายการแก้ไขปัญหาของ ขปส. บริเวณถนนลูกหลวงข้างกระทรวงศึกษาธิการ (ริมคลองผดุงกรุงเกษม) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 2,000 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 สภาเกษตรกรแห่งชาติ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 กลุ่มเยาวชนสมัชชาคนจน จำนวน 19 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อคัดค้านแผนแม่บทเพื่อการบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพาราและสวนน้ำมันปาล์ม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 เครือข่ายรักษาดอนสวรรค์เพื่อไทสกล จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนวัดดอนสวรรค์เป็นวัดร้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 กลุ่ม 24 มิถุนา ประชาธิปไตย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาออกกฎหมายนิรโทษกรรม เพื่อปล่อยนักโทษการเมือง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 สมาพันธ์เพื่อพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกสอบบรรจุตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ชมรมพนักงานราชการครูผู้สอนแห่งประเทศไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอทราบผลการพิจารณาช่วยเหลือพนักงานราชการครูผู้สอนเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนประมาณ 25 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 กรณีมลพิษทางเสียงในแนวเส้นเสียง NEF 30-40 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขปัญหาของขบวนการฯ เกี่ยวกับด้านที่อยู่อาศัย ที่ดินทำกิน ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อน สิทธิการรับรองชาติพันธุ์ เหมืองแร่ โรงไฟฟ้า กระบวนการยุติธรรม และการดำเนินงานโฉนดชุมชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 กลุ่มผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยฉายรังสีไปประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการเปลี่ยนแปลงผู้ประสานงานในโครงการตรวจรับรองผลไม้ล่วงหน้า อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  73  74  75  76  77  78  79  80  81  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40626    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today