ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2556 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่มที่ 1) จำนวนประมาณ 400 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และขอเข้าร่วมประชุมหารือกับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 กลุ่มนายลิน กัว เฮียง สัญชาติจีน ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนินคดีกรณีการเสียชีวิตของนาง ลิน ลิน (บุตรสาว) จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการดำเนินคดีกรณีการเสียชีวิตของนาง ลิน ลิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจในเครือบริษัท ดิจิตอล คราวน์โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ พระลานพระราชวังดุสิต เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีพิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เครือข่ายเกษตรกรไร้ที่ดินทำกิน จังหวัดกระบี่ จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของเครือข่ายฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 เครือข่ายพิทักษ์สังคมไทย จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกการเสนอร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ฉบับที่ ... พ.ศ. ... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 กลุ่มผู้ประกอบการรถตู้ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาให้กลับกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหากรณีเกษตรกร ชาวสวนมะพร้าว ได้รับผลกระทบจากการระบาดของศัตรูมะพร้าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 สมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการฮัจย์ของกรมการศาสนา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขปัญหาและกำหนดมาตรการด้านนโยบายของรัฐบาลให้กับผู้ใช้แรงงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทย เข้าร่วมเป็นกรรมการประจำจังหวัดตามกฎกระทรวงว่าด้วยคณะกรรมการประจำจังหวัดและเงื่อนไขการขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์สาธารณะ พ.ศ. 2556 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 องค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผลการดำเนินการกรณีขอให้พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 สมาพันธ์ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือพนักงานศาสนการด้านการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เครือข่ายภาคประชาชนปาตานีและผู้รักสันติภาพ จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทาง มาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือเสนอแนวทางการเจรจาสันติภาพปาตานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เครือข่ายกลุ่มผู้ค้าสลากออนไลน์ไทย จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาช่วยเหลือเครือข่ายฯ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการจำหน่ายสลากออนไลน์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สถาบันนอกสมทบ) จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการพิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 องค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 2,500 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาแก้ไขปัญหาขององค์กรฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 กลุ่มองค์การบริหารส่วนตำบลอวน จังหวัดน่าน จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 องค์กรเครือข่ายสมาชิก กบข. แห่งประเทศไทย จำนวน 16 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามเรื่องขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาขององค์กรฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนประมาณ 400 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  74  75  76  77  78  79  80  81  82  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40611    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today