ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เครือข่ายชาวไร่มันสำปะหลังโคราช – บุรีรัมย์ จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแทรกแซงราคามันสำปะหลัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เครือข่ายเกษตรกรสถาบันเกษตรกรด้านยางพาราครบวงจร ระดับประเทศ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านยางพาราเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 กลุ่มราษฎรบ้านท่ามะเดื่อ ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอความเป็นธรรมกรณี การออกเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินให้กับกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาเร่งรัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาของเครือข่ายฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี (สถานีราชปรารภ) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอ ความเป็นธรรมกรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จะดำเนินการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้า (สถานีราชปรารภ) ตามโครงการดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2556 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจในเครือบริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตาม การเร่งรัดหาแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 กลุ่มสี่ตำบลคนรักษ์ถิ่น จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการศูนย์กำจัดขยะ มูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการฝายราศีไศลและอ่างเก็บน้ำพัฒนาชนบทห้วยก๊ากว๊าก จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการพิจารณาจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับกลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจาก การก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 กลุ่มประชาชนผู้ประสบภัยกรณีน้ำทะเลเสีย สัตว์น้ำชายฝั่งตายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวนประมาณ 500 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีสัตว์น้ำชายฝั่งตายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2556 กลุ่มสหกรณ์โคนม จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตาม ความคืบหน้าการชดเชยค่าน้ำนมกรณีโรงงานผู้รับซื้อประสบอุทกภัย และขอให้พิจารณาจัดหาแหล่งเงินกู้ให้ กลุ่มสหกรณ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 กลุ่มครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวนประมาณ 700 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือปรับตำแหน่งครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำนักงานฯ เป็นข้าราชการและพนักงานราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 ชมรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาเร่งรัดปรับเพิ่มเงินค่าตอบแทนสวัสดิการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้ผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาของกลุ่มดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 สหภาพแรงงาน เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้ช่วยเหลือ กรณีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 กลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าหาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อน กรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการรื้อถอนร้านค้าและ สิ่งปลูกสร้างบริเวณชายหาดแม่รำพึงออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 กลุ่มชุมชนชาวเลบ้านราไวย์ จังหวัดภูเก็ต จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาเร่งรัดแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการอำนวยการบูรณาการนโยบายเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและแก้ไขปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และขอให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาของกลุ่มฯ ต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือแสดงความยินดี และรับทราบนโยบายเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประจำหลังเกษียณอายุราชการ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  75  76  77  78  79  80  81  82  83  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40579    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today