ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุก์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยครั้งนี้ เป็นการอบรม รุ่นที่ 11 มีกลุ่มเป้าหมายเป็ผู้ปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์จากส่วนราชการในระดับกระทรวง ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล โดยครั้งนี้ เป็นการอบรมรุ่นที่ 10 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงาน เรื่องร้องทุกข์จากส่วนราชการในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรม เดอะ มันตรินี จังหวัดเชียงราย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 10/2560 ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณากรอบรายละเอียดของกำหนดประเภทเรื่องหลัก เศรษฐกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 9/2560 ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณากรอบรายละเอียดของกำหนดประเภทเรื่องเพื่อใช้เป็นประเภทเรื่องกลาง สำหรับ หน่วยงานราชการ ใช้ร่วมกัน ภายใต้การเชื่อมโยง ระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ตามนโยบายรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Digital Government Summit 2017 เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล ณ Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และสื่อมวลชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดงานในครั้งนี้มีการเผยแพร่ความก้าวหน้า การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงนามความร่วมมือ จำนวนทั้งสิ้น 18 หน่วยงานภายในงานได้มีการนำเสนอบริการอัจฉริยะภาครัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่เรียกว่า SMART GOVERNMENT จากหน่วยงานต่างๆ สปน. โดย ศบช.ได้เข้าร่วมนิทรรศการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์ แนะนำ Mobile Application “PSC 1111” 1 ใน 5 ช่องทางล่าสุด ที่ประชาชนผู้เดือดร้อน สามารถดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง Mobile Application ได้ทันที อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล รุ่นที่ 9 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ จากส่วนราชการในระดับกระทรวง ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 8/2560 ซึ่งในวันนี้ที่ประชุม ได้พิจารณารายละเอียดของประเภทเรื่องรอง ศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การกีฬา สังคมเสื่อมโทรม และจัดระเบียบสังคม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 7/2560 ซึ่งในวันนี้ที่ประชุม ได้พิจารณารายละเอียดของประเภทเรื่อง รองและย่อย ตลอดจนคำนิยามที่สำคัญในประเภทเรื่องหลัก “สวัสดิการและสังคม” เสร็จเรียบร้อยแล้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน (นายอิทธิพล ช่างกลึงดี) ประธานการประชุม พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดประชุมการปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ ด้านงานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานบริเวณพระลานราชวังดุสิตและพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างวันที่ 18 – 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์บริการประชาชน ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งที่ประชุม ได้พิจารณาปรับปรุงการกำหนดประเภทเรื่องร้องทุกข์ในระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดอบรม การใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ รุ่นที่ 4 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์จากส่วนราชการระดับกระทรวง ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2560 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยศูนย์บริการประชาชน ได้จัดอบรมการใช้งานระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ รุ่นที่ 3 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์ จากส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รุ่นที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) ได้มาบรรยายเรื่อง ทิศทางการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชน (นางมาลินี ภาวิไล) และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ได้ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษา (ร่าง) รายงานฉบับสมบูรณ์ “การศึกษาแนวทางการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน” กรณี : เหตุเดือดร้อนรำคาญด้านเสียงและความขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รุ่นที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนเป็นประธานเปิดโครงการ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 242 ศูนย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอยุธยา ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรข้าวสารที่ได้รับมอบบริจาคจากประชาชน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ มีผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วย อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโรงแรมระยองรีสอร์ท ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 300 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  4  5  6  7  8  9  10  11  12  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 16085    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today