ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 สภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้จัดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส.) สภาประชาชน 4 ภาค และขอให้ปรับปรุงแก้ไของค์ประกอบคณะกรรมการฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรอฟังผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 กลุ่มวิทยุเพื่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาขยายเขตไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่นักเรียน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 สภาลูกหนี้กู้วิกฤตชาติ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ตามโครงการโรงพยาบาลรักษาหนี้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 สหภาพแรงงานอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำนวน 6 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเข้าร่วมประชุมการแก้ไขปัญหา กรณีถูกเลิกจ้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือเงินเพิ่มค่าอ้อยฤดูการผลิตปี 2555/2556 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาหลักเกณฑ์ราคาโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปี 2555/2556 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) จำนวนประมาณ 1,000 คน ได้เดินทางมาชุมนุมที่บริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ถอนการเจรจาเกี่ยวกับสินค้าประเภทสุราและบุหรี่ออกจากการเจรจาสินค้า กับจัดให้มีการหารือร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ครบทุกภาคส่วน ทั้งก่อนและหลังการเจรจาในแต่ละรอบ และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนประมาณ 2,000 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสถาบันการเงินพิจารณาดำเนินโครงการพักชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ ฯ กับขอให้รัฐบาลจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูอาชีพตามโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มพนักงานเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางและพนักงานจัดการจราจร สังกัด กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (กรมทางหลวง) จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือ ขอให้ช่วยเหลือด้านสวัสดิการของพนักงานลูกจ้างชั่วคราว กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรี และให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายกับคณะกรรมการสหกรณ์ดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มผู้ค้าและผู้ให้บริการรถเข็นภายในตลาดนัดจตุจักร จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาไม่ให้นำรถยนต์เข้ามาจอดและวิ่งภายในลานกิจกรรมถนนคนเดิน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ภาคีเครือข่ายตลาดนัดจตุจักรพิทักษ์ธรรมาภิบาล จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาตลาดนัดจตุจักร กรณีสัญญาและค่าเช่า และอนุรักษ์ตลาดฯ ให้คงอยู่ในรูปแบบและโครงการเดิม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มคนเลี้ยงช้าง จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของราษฎรกลุ่มคนเลี้ยงช้าง และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ชมรมผู้ใช้แรงงาน การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ สภาธรรมาภิบาล สภาเครือข่ายการเมือง ภาคพลเมือง จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกการผูกขาดการนำเข้า ก๊าซธรรมชาติ และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 ชมรมเจ้าหน้าที่ของรัฐแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้อง โดยขอให้พิจารณาสิทธิค่ารักษาพยาบาลหลังเกษียณอายุของลูกจ้างประจำ และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนบริหารสินทรัพย์ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ประจำปี 2556 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เครือข่ายประชาคมงดเหล้าและเครือข่ายเยาวชนงดเหล้าภาคตะวันตก จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ประชาสัมพันธ์ และเร่งรัด การบังคับใช้กฎหมายกับร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางไปชุมนุมบริเวณปากซอยโยธินพัฒนา 3 (บ้านพักนายกรัฐมนตรี) และได้ส่งตัวแทนกลุ่มเข้าร่วมประชุมเจรจาหารือ ณ ห้องประชุมเรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าว อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  76  77  78  79  80  81  82  83  84  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40610    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today