ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มโครงการ “เดินเท้าจากเขาหลวง สู่เมืองหลวง” รวมพลังชุมชน ขจัดสิ้นยาเสพติด จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเสนอโครงการ “เดินเท้าจากเขาหลวง สู่เมืองหลวง” รวมพลังชุมชน ขจัดสิ้นยาเสพติด และสนับสนุนแนวทางการให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนร่วมกับภาครัฐ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 แนวร่วมนิสิตคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกนอกระบบ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ถอนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ... ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้สนับสนุนเงินเพิ่มราคาอ้อยต่อตันที่ส่งเข้าหีบในโรงงานน้ำตาล ตามฤดูการผลิตปี 2555/2556 และขอให้มีการประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) โดยเร่งด่วน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงตลิ่งชัน – มีนบุรี (สถานีราชปรารภ) จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 กลุ่มผู้ประสบภัยสงครามตามแนวชายแดนไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือเยียวยาความเสียหายแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงตามแนวชายแดนไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 สมาคมเครือข่ายเกษตรกร (คสก.) จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพ ของหมู่บ้านและชุมชน (SML) พ.ศ. 2555 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการประกาศใช้ผังเมืองรวมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด ระยอง และสระแก้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจของบริษัทเอกชน จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ กรณีถูกหลอกลวงให้เข้าร่วมลงทุนในการประกอบธุรกิจ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผลการแต่งตั้งตัวแทนราษฎรเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล กับคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล รวมทั้งคัดค้านการเปิดบานประตูน้ำเขื่อนปากมูลถาวร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 กลุ่มแนวร่วม 29 มกรา ปลดปล่อยนักโทษการเมือง จำนวนประมาณ 1,500 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณานำร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ...) พุทธศักราช ... หมวด 16 ว่าด้วยการนิรโทษกรรมและความขัดแย้ง เข้าสู่วาระ การพิจารณาของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 291 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 กลุ่มประชาชนชาวบางพลัด จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อรอฟังผลการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนปากมูล จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 สหภาพแรงงานอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีสมาชิกสหภาพแรงงานดังกล่าวถูกเลิกจ้างแรงงาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 กลุ่มชาวบ้านอ่างศิลาที่ได้รับความเดือดร้อน จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ กรณีถูกผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บเงินค่าซื้อสิทธิในการเช่าพื้นที่ทำกินบริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลาอ่างศิลา (องค์กรสะพานปลา) จังหวัดชลบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 กลุ่มราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบริเวณบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีไม่ได้รับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนสิรินธร และเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้จ่ายเงินค่าชดเชยส่วนต่างที่ดินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิรินธร กับขอให้แต่งตั้งตัวแทนราษฎรเข้าร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเขื่อนปากมูล และคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 กลุ่มราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัด การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทัยภัยในปี พ.ศ. 2554 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 สหภาพแรงงานอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ กรณีถูกเลิกจ้างแรงงาน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  77  78  79  80  81  82  83  84  85  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40634    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today