ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือเสนอข้อมูลและแนวทางในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกยางพาราจังหวัดนครพนม จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้เกษตรกรนำผลผลิตเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ปฏิเสธอำนาจศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ กรณีข้อพิพาทพื้นที่เขาพระวิหาร เพื่อเป็นการรักษาอธิปไตยของราชอาณาจักรไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2556 สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) และเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ ชุมชนท้องถิ่นจัดการตัวเองแห่งชาติ (คทช.) จำนวนประมาณ 700 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการปรับเปลี่ยนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด (โครงการบ้านมั่นคง) ซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ และขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กับขอให้สนับสนุนแนวทางการจัดการที่ดินแนวทางใหม่ (โดยการจัดทำผังตำบล) เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) จำนวน 11 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการปรับเปลี่ยนโครงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในชุมชนแออัด (โครงการบ้านมั่นคง) ซึ่งเดิมอยู่ในความรับผิดของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ให้ไปอยู่ในความรับผิดชอบของการเคหะแห่งชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ชดเชยดอกเบี้ยที่เกิดจากหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์จากโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้ค้างชำระต่ำกว่า 500,000 บาท อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 กลุ่มชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 กลุ่มครูรุ่นสิงหา 54 – ธันวา 54 จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือครูที่ยังไม่ได้รับเงินตกเบิกวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินตกเบิกดังกล่าว และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้กำหนดวันประชุมหารือร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และแก้ไขปัญหาในกรณีที่เป็นเรื่องเร่งด่วน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเครือข่ายฯ กับช่วยเหลือเงินประกอบอาชีพของร่วมพัฒนาชาติไทย และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 กลุ่มราษฎรหมู่บ้านอรพิมพ์ ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการออกโฉนดที่ดินทับซ้อนพื้นที่สระน้ำสาธารณะของหมู่บ้านอรพิมพ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 ชมรมทหารผ่านศึกวีรกรรมเราสู้ จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้จัดสรรที่ดินทำกินและเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกของชมรมฯ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 เครือข่ายผู้ได้รับความเสียหายกรณีกระแสไฟฟ้าดับทั่วเกาะสมุย - เกาะพงัน จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือและเยียวยาค่าเสียหายจากเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าดับในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพงัน รวมทั้งขอให้แนวทางในการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 องค์การนักศึกษาสถาบันเอไอที สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอแก้ไขปัญหาการบริหารกิจการขององค์การนักศึกษาสถาบันเอไอที สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ชมรมพนักงานราชการครูผู้สอนแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้บรรจุพนักงานราชการครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และมีใบประกอบวิชาชีพครู เป็นข้าราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาและรณรงค์ป้องกันภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาการกำหนดกรอบการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเจรจาเอฟทีเอต่อสาธารณสุขของไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 กลุ่มสหสาขาวิชาชีพสุขภาพ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (รพ.มอ.) จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้า กรณีการบรรจุเข้ารับราชการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (รพ.มอ.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ตัวแทนกลุ่มเภสัชกรลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือ ขอให้พิจารณาบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร ที่ตกหล่นเข้าเป็นข้าราชการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 เครือข่ายสลัม 4 ภาค จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ประสานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อเป็นประธานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องที่ดิน ระหว่างราษฎรชุมชนหลังศาลเจ้าพ่อทัพ ตำบลสำโรงกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กับบริษัทเอกชน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  78  79  80  81  82  83  84  85  86  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40562    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today