ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มองค์กรแนวร่วมผู้ค้าสลากในราคาควบคุม ได้ส่งตัวแทนจำนวน 10 คน เข้าร่วมเจรจาหารือ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาของกลุ่มองค์กรแนวร่วมสลากในราคาควบคุมโดยมีตัวแทนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อชี้แจงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เครือข่ายหนี้สินแห่งประเทศไทย (คสท.) จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวรถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเครือข่ายหนี้สินแห่งประเทศไทย (คสท.) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มรักสันติ จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้แต่งตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ป่าดงใหญ่ (กลุ่มรักสันติ) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ผลักดันโครงการความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากำลังคนภาคการก่อสร้าง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 สมัชชาชาวนาลุ่มน้ำชี จำนวน 7 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือค่าชดเชยและเยียวยาการเสียโอกาสในการทำนาปรัง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เครือข่ายผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกมติคณะกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในคราวที่ประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 กับแต่งตั้งประธานกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และแต่งตั้งตัวแทนผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวเล โดยขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบูรณาการในการแก้ไขปัญหาชาวเล กับแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน และพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล และอื่นๆ “ตามแนวนโยบายการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล” อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สร.กฟผ.) ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือขอคัดค้านมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 เรื่อง การบริจาคเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สจากโรงไฟฟ้าหนองจอกและโรงบไฟฟ้าลานกระบือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทบทวนแก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 และปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การให้ ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 กลุ่มองค์กรแนวร่วมผู้ค้าสลากในราคาควบคุม จำนวนประมาณ 250 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผลการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับผู้พิการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 มูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนาและเครือข่ายเยาวชนสื่อสร้างสรรค์ 7 จังหวัด จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้นำ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ... (ฉบับภาคประชาชน) เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 เครือข่ายปกป้องเขตอนุรักษ์พิทักษ์ปราจีนบุรีและเครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการประกาศใช้กฎกระทรวงบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ชมรมชาวไร่มันสำปะหลังภาคตะวันออก จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้รับจำนำมันสำปะหลัง กับทบทวนเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการรับจำนำดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาบริเวณ ถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศ เครือข่ายปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ สภาธรรมาภิบาล สภาเครือข่ายการเมืองภาคประชาชน และเครือข่ายประชาชนพิทักษ์พลังงาน จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการกำหนดราคาพลังงาน ค่าไฟฟ้า และ การสัมปทานพลังงาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 กลุ่มพนักงานราชการสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน จำนวน 15 คน ได้เดินทางมาทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้กรมชลประทานจัดทำกรอบอัตรากำลังรองรับพนักงานราชการสำนักเครื่องจักรกล และขอให้ต่อสัญญาจ้างต่อเนื่องคราวละ 4 ปี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 เครือข่ายพยาบาลวิชาชีพลูกจ้างชั่วคราว กระทรวงสาธารณสุข จำนวนประมาณ 700 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้อนุมัติอัตราตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตั้งใหม่สำหรับสายพยาบาลวิชาชีพและบรรจุพยาบาลวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล เป็นข้าราชการตามแผนการดำเนินการด้านอัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินประเทศไทย จำนวน 18 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 มติที่ 1 มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 500 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณเชิงสะพานชมัยมรุเชฐ ทำเนียบรัฐบาล ขอคัดค้านการเสนอร่างพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่ ว่าด้วยการลดวาระการดำรงตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 สถาบันเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนน ราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ยกเลิกการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ... กับยกเลิกการแทรกแซงราคายางพารา และอื่นๆ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  79  80  81  82  83  84  85  86  87  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40600    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today