ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 สมัชชาแปดริ้วเมืองยั่งยืน จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดการประกาศใช้กฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อควบคุมและกำหนดแนวทางการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์ วิถีชีวิต เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวน 15 คน ได้เข้าร่วมเจรจาหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ณ ห้องรับรอง อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) เป็นประธานการเจรจาหารือ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง) และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ) เข้าร่วมในการเจรจาหารือดังกล่าวนี้ด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 สมาคมชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาแนวทางและมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก มันสำปะหลัง เนื่องจากมันสำปะหลังมีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 สมาคมชาวนาไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชาวนาไทยทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนนโยบายการรับจำนำข้าวของรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ โดยขอให้รัฐบาลประกันราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 กลุ่มผู้ประกอบการลำไยอบแห้งภาคเหนือ จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้แก้ไขปัญหาลำไยอบแห้งมีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 1,200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล และได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเจรจาหารือ โดยขอให้ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และพิจารณาอนุมัติโครงการนำร่องแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรเพื่อสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำภายใต้นโยบายที่ดิน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม (โครงการนำร่องธนาคารที่ดินภาคเหนือ 5 หมู่บ้าน) กับทบทวนหลักเกณฑ์ภายใต้ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนี้เข้าเมืองทั้งระบบ และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 สหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ประกอบด้วย เครือข่ายเพื่อ การแก้ไขปัญหาที่ดินแนวใหม่ (ผังตำบล) เครือข่ายแก้ไขปัญหาที่ดิน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เครือข่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมคูคลอง เครือข่ายที่ดินรถไฟ และเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.) จำนวนประมาณ 1,200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 255 คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อกราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีร่วมงานรณรงค์ “วันงานที่มีคุณค่าสากล” (International Decent Work’s Day) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือเกี่ยวกับการดำเนินคดีกับบริษัทเอกชน กรณีปิดการให้บริการสถานออกกำลังกาย โดยไม่แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 30 คน ขอให้มีการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับตัวแทนขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) และขอให้เลื่อนการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จนกว่าจะมีแนวทางการดำเนินการเจรจาดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ และมูลนิธิเพื่อนเยาวชนเพื่อการพัฒนา จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือนำเสนอผลสำรวจความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับมาตรการควบคุมร้านเหล้าปั่นและร้านเหล้า เพื่อจัดสภาพแวดล้อม (โซนนิ่ง) บริเวณรอบสถานศึกษา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรไท จำนวนประมาณ 400 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนน ราชดำเนินนอก และถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้นำข้อเรียกร้องของกลุ่มแนวร่วมเกษตรกรไทบรรจุในวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยขอให้กำหนดให้มี การประชุมเป็นการเร่งด่วน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ชมรมผู้ใช้แรงงาน การไฟฟ้านครหลวง จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาทบทวนการปรับเพิ่มค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (Ft) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อ จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการนำเข้าเนื้อสัตว์ปีก (เนื้อและเนื้อสุก) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ชมรมครูอัตราจ้าง โครงการ SP2 จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง ตามโครงการภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (SP2) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 กลุ่มผู้ค้าตลาดสถานีรถไฟธนบุรีบางกอกน้อย จำนวนประมาณ 120 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผลการคัดค้านการต่อสัญญาให้เช่าพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทเอกชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 กลุ่มข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 กลุ่มราษฎรตำบลบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรับบาล เพื่อยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 องค์การปฏิรูปพลังงานแห่งชาติ และเครือข่าย 8 องค์กร ได้แก่ เครือข่ายพ่อแม่เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา สภาเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง สภาแท็กซี่ไทย สภาธรรมาภิบาล กลุ่มทวงคืนสมบัติชาติ กลุ่มทวงคืนพลังงานไทย เครือข่ายปกป้องพลังงานไทย และชมรมวินมอเตอร์ไซค์รักชาติ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือเสนอแนวทางการแก้ไข้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมเกี่ยวกับการบริหารด้านกิจการพลังงานของชาติ และกำหนดนโยบายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ กับกำหนดนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  80  81  82  83  84  85  86  87  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40572    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today