ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 สภาแท็กซี่ไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพขับรถแท็กซี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 กลุ่มผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภา35 จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมให้กับกลุ่มผู้เสียหายจากเหตุการณ์เดือนพฤษภา 35 กรณีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เครือข่ายเกษตรกรสวนยางพารา มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน จำนวนประมาณ 200 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้แก้ไขปัญหายางพารา มะพร้าว และปาล์มน้ำมันมีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 เครือข่ายสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ชะลอการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ...  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล แห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 600 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐในท้องถิ่นให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการญาติวีรชน 35 จำนวน 3 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ชี้แจงการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2553 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย (คอท.) จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นแถลงข่าว เรื่อง "กระทรวงศึกษาธิการไทยใสสะอาดจริงหรือ" อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 กลุ่มราษฎรหมู่บ้านอรพิมพ์ หมู่ที่ 1 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีมีบุคคลบุกรุกที่ดินและสระน้ำสาธารณะของราษฎรหมู่บ้านอรพิมพ์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 กลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดที่มียางพาราทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหายางพารามีราคาตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำเสียและสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่ตำบลหนองแหนและตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนประมาณ 60 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากน้ำเสียและสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 กลุ่มราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยภาคอีสาน (กลุ่มที่ 1 บัญชี 3) จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอส่งข้อมูลรายชื่อสมาชิกกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย (ผรท.) (กลุ่มที่ 1 บัญชี 3) และรายชื่อผู้แทนกลุ่มฯ ร่วมเป็นอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยจังหวัด... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เครือข่ายเกษตรกรปฏิรูปอีโจก – กุดพุทธา จำนวน 14 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาช่วยเหลือราษฎรให้ได้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทามอีโจก – กุดพุทธา ในพื้นที่ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 กลุ่มผู้ค้าตลาดสถานีรถไฟธนบุรีบางกอกน้อย จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือคัดค้าน การต่อสัญญาให้เช่าพื้นที่ ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย กับบริษัท ยูไนเต็ด โกลเบิล เอเยนซี (ประเทศไทย) จำกัด อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ราษฎรกลุ่มแผ่นดินของเรา จากจังหวัดนครสวรรค์ จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางไปชุมนุมที่ซอยโยธินพัฒนา 3 ถนนโยธินพัฒนา และได้ส่งตัวแทนมาเข้าร่วมประชุมเจราจาหารือ ณ ห้องประชุมเรือนรับรองประชาชน ศูนย์บริการประชาชน ทำเนียบรัฐบาล เพื่อขอให้พิจารณาออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎร "กลุ่มแผ่นดินของเรา" อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 กลุ่มสมาชิกหมู่บ้านอาภากร (สวัสดิการทหารเรือ) จังหวัดนครปฐม จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีการบริหารจัดการโครงการบ้านพร้อมที่ดินจัดสรรหมู่บ้านอาภากร (สวัสดิการทหารเรือ) อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 สมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 เครือข่ายคนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาของเครือข่ายคนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม ราชบุรี สุราษฎร์ธานี และชุมพร จำนวนประมาณ 400 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล โดยได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมเจรจาหารือ เพื่อขอให้แก้ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ชมรมฟ้าสีทอง จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอเสนอหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (หลักสูตรวิถีพุทธ) อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  81  82  83  84  85  86  87  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40554    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today