ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ชมรมครูอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ต่อสัญญาจ้างครูอัตราจ้างโครงการไทยเข้มแข็ง ปี พ.ศ.2552-2555 ต่อไป ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาฯ ภายในเดือนกันยายน 2555 นี้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 กลุ่มผู้ประกอบการสยามสแควร์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณสยามสแควร์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 สมาพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาช่วยเหลือเพิ่มค่าครองชีพและความมั่นคงในอาชีพให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 ภาคีเครือข่ายผู้ติดตามสถานการณ์ปราสาทเขาพระวิหาร จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาการถอนหรือปรับเปลี่ยนกำลังทหารออกจากพื้นที่บริเวณโดยรอบปราสาทเขาพระวิหาร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม กลุ่มชาวบ้านและคณะกรรมการชุมชนเสือใหญ่อุทิศ จตุจักร จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมที่บริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา ในพื้นที่ชุมชนเสือใหญ่อุทิศ เขตจตุจักร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม 2555 ชมรมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์นำเข้า จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาชุมนุมที่บริเวณถนนราชดำเนินนอกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอคัดค้านร่างกฎกระทรวงคมนาคมว่าด้วยการงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถที่ใช้แล้ว พ.ศ. ... อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทุเรียนนนท์ จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือและจ่ายเงินเยียวยาให้แก่เกษตรกรสวนทุเรียน มังคุด และสวนผลไม้อื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2554 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 กลุ่มผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดปทุมธานี จำนวน 12 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้านวรารักษ์ และหมู่บ้านไทยสมบูรณ์ จังหวัดปทุมธานี ซึ่งยังไม่ได้รับเงินเยียวยา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 กลุ่มผู้ประสบภัยสงครามตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือเยียวยาราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เครือข่ายการแก้ไขปัญหาคืนสัญชาติคนไทย จำนวนประมาณ 80 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ถอนร่างกฎกระทรวงมหาดไทยเรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... ที่กรมการปกครองแก้ไขเพิ่มเติมออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี และนำร่างกฎกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี กับปฏิรูปกระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติไร้สถานะทางทะเบียนในประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้แก้ไขปัญหาของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 กลุ่มราษฎรชุมชนรวมไทยพัฒนา (ในซอยศรีปทุม) จังหวัดปทุมธานี จำนวนประมาณ 40 คน ได้เดินทางมาบริเวณทำเนียบรัฐบาล และส่งตัวแทนยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อพิพาทในที่ดินของชุมชนรวมไทยพัฒนา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์และคณะ จำนวนประมาณ 25 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมในพื้นที่ตำบลบางสมบูรณ์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 เครือข่ายแก้ไขปัญหาการคืนสัญชาติคนไทย : ไทยพลัดถิ่น เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง และเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ชะลอการพิจารณาร่างกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ... เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 กลุ่มราษฎรชุมชนบ้านมะต้องสู้ จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนประมาณ 15 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอคัดค้านผลการพิสูจน์การครอบครองที่ดินของคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา การบุกรุกที่ดินของรัฐ จังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 เครือข่ายองค์กรวิชาชีพครูแห่งประเทศไทย (ค.อ.ท.) จำนวนประมาณ 500 คน ได้ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2539 มาตรา 63 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 สภาพัฒนาการเมือง และ 7 เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือเสนอข้อเรียกร้องขอให้ระงับการเปิดให้ยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม และเปิดรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ กับพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 และอื่นๆ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 สมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้จัดสรรงบประมาณ ในการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้และเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกร และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมาพันธ์ชุมชน แห่งประเทศไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ชมรมจตุจักรรวมใจ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ตลาดนัดจตุจักรเป็นของประชาชน และประเมินราคาค่าเช่าแผงค้า ตามระเบียบการรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 129 รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านสถานที่จอดรถแก่ผู้ใช้บริการให้จอดรถได้เต็มเวลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 กลุ่มคณะธรรมยาตรากอบกู้รักษาผืนแผ่นดินไทยฯ ขบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติ จำนวน 5 คน ได้เดินทางมาบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาทบทวนข้อตกลงให้ประเทศสหรัฐอเมริกาใช้สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  82  83  84  85  86  87  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40635    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today