ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 กลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครทบทวนกระบวนการพิจารณาดำเนินการทางปกครอง กรณีการจัดสรรเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการในกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวน 200 คนได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษนุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย และเข้าร่วมประชุมหารือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 เครือข่ายเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 100 คน ได้เดินทางชุมนุมบริเวณถนนราชดำเนินนอกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรภาคตะวันออกและภาคใต้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 กลุ่มองค์กรแนวร่วมผู้ค้าสลากในราคาควบคุม จำนวน 30 คน ได้เดินทางชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มให้กับผู้พิการที่ประกอบอาชีพจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล อ่านต่อ
 
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2555    สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) จำนวนประมาณ 100 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
 อ่านต่อ
  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555  กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จำนวน 13 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้เร่งรัดให้มีการจ่ายเงินเยียวยา ในอัตราที่เป็นธรรม อ่านต่อ
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555  กลุ่มราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และเขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ จำนวนประมาณ 20 คน ได้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายและเขื่อนดังกล่าว
 อ่านต่อ
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2555  กลุ่มแนวร่วมเกษตรกรไท จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล ขอให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เกี่ยวกับการจำหน่ายหนี้เงินกู้ของสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่เสียชีวิต และที่มีอายุเกิน 65 ปี กับขอให้แก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยขนุน อ่างเก็บน้ำด่านไอ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ
 อ่านต่อ
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2555 สถาบันพัฒนาการเมืองและคุณภาพคนและเครือข่ายพลังแผ่นดิน จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ทบทวนการอนุญาตให้องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ใช้ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาเป็นฐานในการดำเนินงานขององค์การนาซ่า 
 อ่านต่อ
 
เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ชี้แจงกรณีคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีมติเลิกจ้างนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 
 อ่านต่อ
  เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2555 ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของขบวนการฯ โดยขอให้มีการเจรจาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป อ่านต่อ
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย (คปท.) และสหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ (สกต.) จำนวนประมาณ 50 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฟ้องร้องดำเนินคดีและเรียกค่าเสียหายคดีโลกร้อน กับขอให้มีคำสั่งคุ้มครองพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งมีวิถีชีวิตในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวทางนโยบายโฉนดชุมชน
 อ่านต่อ
  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 กลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย จำนวนประมาณ 140 คน  ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อติดตามผลการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของกลุ่มผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย อ่านต่อ
  เมื่อวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555 กลุ่มสมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย จำนวนประมาณ 30 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้จัดสรรเงินงบประมาณให้แก่เกษตรกร ในการกู้ยืมเพื่อชำระหนี้และเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ รวมทั้งพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกร และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาของสมาพันธ์ชุมชนแห่งประเทศไทย อ่านต่อ
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 กลุ่มราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างฝายราษีไศล และอ่างเก็บน้ำพัฒนาชนบทห้วยก๊ากวาก จังหวัดศรีสะเกษ จำนวนประมาณ 120 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลก ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณาเร่งรัดจ่ายเงินให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างฝายราษีไศล และโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำพัฒนาชนบทห้วยก๊ากวาก
 อ่านต่อ
  เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 สมัชชาคนจน (สคจ.) จำนวนประมาณ 300 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้พิจารณากำหนดให้มีการประชุมแก้ไขปัญหาของสมัชชาคนจน โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานการประชุม อ่านต่อ
  เมื่อวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2555 เครือข่ายองค์กรงดเหล้า จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณสะพานชมัยมรุเชฐหน้าทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ พิจารณาร่างประกาศตามพระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 จำนวน 3 ฉบับ คือ  อ่านต่อ
  เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2555 เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก จำนวนประมาณ 70 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ บริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง รวมทั้งเสนอมาตรการในการป้องกันปัญหามลพิษที่เกิดในโรงงานอุตสาหกรรม อ่านต่อ
  เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อน จำนวนประมาณ 150 คน ได้เดินทางมาชุมนุมบริเวณถนนพิษณุโลกข้างทำเนียบรัฐบาล และยื่นหนังสือขอให้ช่วยเหลือเพิ่มเงินค่าอาหารตามสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อนจากที่เคยกำหนดไว้วันละ 75 บาท/คน เป็นวันละ 105 บาท/คน อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  83  84  85  86  87  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40289    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today