ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  ข่าวและประกาศ  
  ข่าวและประกาศ   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 25 – 26 กันยายน 2560 ศูนย์บริการประชาชน ได้กำหนดดำเนินการฝึกอบรมการใช้งานระบบ การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ รุ่นที่ 1 โดยมีผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนเป็นประธานเปิดโครงการ ภายใต้โครงการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายของรัฐบาล ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2560 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ. 2560 จำนวน 242 ศูนย์ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 18 - 19 กันยายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอยุธยา ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดสรรข้าวสารที่ได้รับมอบบริจาคจากประชาชน ณ ห้องประชุม 201 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในการนี้ มีผู้แทนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และศูนย์บริการประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วย อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 ของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโรงแรมระยองรีสอร์ท ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 1 – 3 กันยายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานการดำเนินโครงการพัฒนาขีดสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และโรงแรมอวตาร สปา เมาท์เท่น สวีท จังหวัดอุทัยธานี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ผู้ช่วยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพีระ ทองโพธิ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้ดำเนินโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติงานภายใต้วิถี และวัฒนธรรมอาเซียน ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ประธาน พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชนได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อแผนปฏิบัติการป้องกัน ควบคุม เฝ้าระวัง และติตาม กรณี การแก้ไขปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ณ ห้องธารทิพย์ แคนทารี่ โอเต็ล กบินทร์บุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 พ.ต.ท. พงศ์อินทร์ อินทรขาว และ พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ และร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับด้านการยุติธรรม กฎหมายและคดีความ เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน ณ ห้องประชุมศาลาว่าการจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ร่วมปฏิบัติภารกิจ เพื่อรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการรับมอบเงินและร่วมรับโทรศัพท์ผู้บริจารเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวด้วย อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการรับมอบผลิตผลทางการเกษตรจากบ้านห้วยเหิน ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายดาวรุ่ง กรีพรต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง และนางถิ่น พรหมอ่อน เกษตรบ้านห้วยเหิน เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมประชาชน ปาฐกถา เรื่องการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางภัทรภร ฐิติยาภรณ์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี ณ จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ อาคารคุ้มสีฐาน บริเวณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการรับมอบเสื้อยืดคอกลมสีดำ จำนวน 50,000 ตัว จากบริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมีนายสมประสงค์ สหวัฒน์ กรรมการบริหาร และนายสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำไปมอบให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช อ่านต่อ
  ระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการร้องทุกข์และแนะนำการร้องทุกข์ ผ่านช่องทาง Mobile Application “PSC 1111” ในโครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนในกลุ่มจังหวัด เขตตรวจราชการที่ 14 ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) เป็นประธาน และมีปลัดจังหวัดนครราชสีมา (ว่าที่ร้อยตรี นิรันดิ์ ดุจจานุทัศน์) ให้การต้อนรับ อ่านต่อ
  วันที่ 7 มิถุนายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี และเยี่ยมร้านค้าชุมชนประชารัฐ พร้อมทั้งตรวจพื้นที่ประสบอุทกภัย ซี่งเกิดจากกระแสน้ำเปลี่ยนทิศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 - 8 มิถุนายน 2560 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) เป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ช้างแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพระนาง ชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการและเยี่ยมประชาชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ในการนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวรพันธ์ เย็นทรัพย์) และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ศูนย์บริการประชาชนได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและกฎหมายของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมอรรถไกวัลวที อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรชัย มูลทองโร่ย) เป็นประธาน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการแก้ไขน้ำท่วม ของกรุงเทพมหานคร ณ สถานีสูบน้ำพระโขนงและพื้นที่ซอยลาซาล – ซอยแบริ่ง ในการนี้ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางนา และเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่างๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2558 นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปปฏิบัติราชการรับเรื่องราวร้องทุกข์นอกสถานที่ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคใต้” ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา ในการนี้ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมพาศ นิลพันธ์) และศูนย์บริการประชาชนได้ร่วมเดินทางไปให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ที่เดินทางมายื่นเรื่อง ร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 305 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 17283    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today