ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การประชุม  
  การประชุม   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิบูลย์ โค้วตระกูล และนายสมชาย พันธ์สกุล ได้ลงพื้นที่ตรวจประประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) และศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ และนางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสิริชัย คำชมภู และนางสาวดารณี สว่างศรี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดยโสธร และสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิบูลย์ โค้วตระกูล และนายสมชาย พันธ์สกุล ได้ลงพื้นที่ตรวจประประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสงขลา และศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดสงขลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ และนางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดบุรีรัมย์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวธิดานันท์ สุขมาก นายนิคม ขำเถื่อน และนางมนัฐดา เมฆบริสุทธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายอิสระ ศิริวรภา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสิริชัย คำชมภู และนางสาวดารณี สว่างศรี ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานทะเบียนอำเภอคำเขื่อนแก้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเลิงนกทา และโรงพยาบาลยโสธร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายนริสชัย ป้อมเสือ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 12 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายสมภพ ร่วมญาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิสุทธิ์ ฉัตรานุฉัตร และนางสาวอัญชนา สาเรือง ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ สาขาเมืองเชียงใหม่ พร้อมทั้งได้ตรวจรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ของสำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวปภัสมน อัมราลิขิต) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 7 พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางจุฑามาศ ศิริชัยสุทธิกร และคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 1 ศูนย์ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอวชิรบารมี พร้อมทั้ง ได้ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดพิจิตร ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท. เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 6 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอจอมบึง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นายอิสระ ศิริวรภา) ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 4 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ สำนักงานสรรพสามิตจังหวัดอำนาจเจริญ และสำนักงานขนส่งจังหวัดอำนาจเจริญ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ และนางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนบุรี และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวธิดานันท์ สุขมาก นายนิคม ขำเถื่อน และนางมนัฐดา เมฆบริสุทธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชุมแพ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชุมแพ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 (มะลิวัลย์) และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) จังหวัดขอนแก่น อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิบูลย์ โค้วตระกูล และนายสมชาย พันธ์สกุล ได้ลงพื้นที่ตรวจประประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาพังลา และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังลา จังหวัดสงขลา อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 50 บึงกุ่ม และศูนย์บริการสาธารณสุข 56 ทับเจริญ พร้อมทั้งได้ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ สำนักงานเขตบึงกุ่ม ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจิรายุ นันท์ธราธร) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 5 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นางศิรินทร เดชาภิวุฒิ และนางสาวอัญญานี ปุจฉากาญจน์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 3 พร้อมด้วย นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โรงพยาบาลตากสิน และศูนย์บริการสาธารณสุข 33 วัดหงส์รัตนาราม พร้อมทั้งได้ตรวจรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2559 และสำนักงานเขตคลองสาน ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายศักดิ์ สมบุญโต) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 10 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้แก่ นายจำรัส ศักดิ์จิรพาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวธิดานันท์ สุขมาก นายนิคม ขำเถื่อน และนางมนัฐดา เมฆบริสุทธิ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกษตรสมบูรณ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ สาขาเกษตรสมบูรณ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายพศิน โกมลวิชญ์) ประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 11 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ พ.ต.ท. ชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวิบูลย์ โค้วตระกูล และนายสมชาย พันธ์สกุล ได้ลงพื้นที่ตรวจประประเมินมาตรฐาน GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสตูล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายโชคชัย เดชอมรธัญ) ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 9 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานหน่วยงานที่สมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC จำนวน 2 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 63 สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย และศูนย์บริการสาธารณสุข 18 มงคล – วอน วังตาล พร้อมทั้งได้ตรวจประเมินการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ สำนักงานเขตสาทร ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 782 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 21194    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today