ศูนย์บริการประชาชน (ศบช.)
ช่องทางร้องทุกข์ 1111 โมบายแอปพลิเคชัน เว็บไซต์ สายด่วนของรัฐบาลโทร. 111 ตู้ ปณ. 1111 โมบายแอปพลิเคชัน
viewbranch
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์บริการประชาชน Icon  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน  
  การยื่นเรื่อง ณ จุดบริการประชาชน   
เนื้อหา   
  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 30 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 เพื่อให้กำลังใจนายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ พร้อมทั้งได้มอบภาพวาดและดอกกุหลาบแก่นายกรัฐมนตรี  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) จำนวน 40 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้สรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายในองค์กรเข้าดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน บริหารบุคลากร รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 15 คนได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ยกเลิกโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องจากเห็นว่าสถานที่ดำเนินโครงการดังกล่าว อยู่ในแหล่งชุมชนอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนและชุมชนได้ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สหกรณ์การเกษตรไพรนกยูง จำกัด จังหวัดชัยนาท จำนวน 8 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอรับการสนับสนุนถังเก็บน้ำนมดิบพร้อมเครื่องทำความเย็น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่จังหวัดชัยนาท รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตน้ำนมโคตามมาตรฐานฟาร์มโคนม อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 สภาคนพิการผู้ค้าสลากไทย จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้จัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลให้แก่สมาคม มูลนิธิ และคนพิการทั่วไปได้มีโอกาสซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้พิการต่อไป อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มเกษตรกรของพระราชา จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้าเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอเข้าพบรองนายกรัฐมนตรี(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เพื่อเสนอปัญหาความเดือดร้อนของสมาชิกฯ และกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่สมาชิกฯ  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มศิลปินและนักแต่งเพลง จำนวน 4 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความเป็นธรรมกรณีการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงของค่ายเพลงต่าง ๆ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์ และต้องการให้ประชาชนกับศิลปินเข้าถึงเพลงได้ทุกคน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้พิจารณาออกประกาศเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณา โดยมิให้ทำการโฆษณาหรือสื่อสารการตลาดโดยใช้สัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่คล้าย เหมือน หรือเสมือนผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ เนื่องจากเห็นว่าเด็กและเยาวชนเกิดความสับสนหรือหลงผิดเกี่ยวกับชนิดของสินค้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย จำนวน 200 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบความคืบหน้ากรณีขอความอนุเคราะห์ให้คนพิการทั่วประเทศเข้าถึงโอกาสในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจำหน่าย โดยขอให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำสลากกินแบ่งรัฐบาลส่วนที่เหลือจากการจองวันที่ 5 และวันที่ 20 ของทุกเดือนมาจำหน่ายให้เฉพาะคนพิการที่ได้ลงทะเบียนในระบบแล้วได้ซื้อในวันที่ 3 และวันที่ 18 ของทุกเดือน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ราษฎรหมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลความคืบหน้าการดำเนินการกรณีขอความช่วยเหลือเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจากการทำนิติกรรมขายฝากที่ดิน อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันธรรมาภิบาล จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ทบทวนบทบาทการสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจใหญ่แก่กลุ่มทุนต่าง ๆ เนื่องจากเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ และเกิดการผูกขาดทางการค้า อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มพนักงานปกป้องผลประโยชน์การท่าเรือแห่งประเทศไทย จำนวน 9 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ของชาติ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เครือข่ายสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้ชะลอการขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ดินโฉนดเลขที่ 49610 และเลขที่ 4675 หน้าสำรวจ 5321 ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มสภาองค์กรผู้บริโภค จำนวน 100 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลการดำเนินการการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 แจ้งว่าระยะเวลาผ่านมาพอสมควรแล้วยังไม่มีความคืบหน้าการดำเนินการแต่อย่างใด  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เครือข่ายและประชาชน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้เร่งรัดจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศให้เสร็จภายใน 90 วัน เพื่อคืนอำนาจและสิทธิให้แก่ประชาชนในการตัดสินใจเลือกผู้ปกครองท้องถิ่นของตนเองตามระบอบประชาธิปไตย  อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สหพันธ์ครูผู้ดูแลเด็กแห่งประเทศไทย จำนวน 400 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลการพิจารณา กรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ทบทวนการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก เนื่องจากเห็นว่าข้อสั่งการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อครูผู้ดูแลเด็กทั่วประเทศ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอให้สรรหาผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยพิจารณาคัดเลือกจากบุคคลภายในองค์กรเข้ามาดำรงตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารงาน บริหารบุคลากร รวมทั้งเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรเป็นอย่างดี และสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันทีโดยไม่ต้องเรียนรู้งานใหม่ อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 กลุ่มสหกรณ์การเกษตรไชยวานพัฒนาพิบูลย์รักษ์ จำกัด จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอความเป็นธรรม กรณีถูกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพิกถอนสิทธิ์การเป็นเจ้าของโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 กลุ่มพลังสามัคคีสตรีสองแผ่นดิน จำนวน 10 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอทราบผลการดำเนินการการแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562 ต่อนายทะเบียบกลาง อ่านต่อ
  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 เครือข่ายธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 20 คน ได้เดินทางมาที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล จุดบริการประชาชน 1111 ขอเสนอการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยนำเสนอโครงการธนาคารน้ำใต้ดินแห่งชาติ  อ่านต่อ
จำนวนทั้งหมด 1739 ย่อหน้า หน้าที่   [ << <  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>  ... ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 40291    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today