ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา Icon ปี 2552  
  ปี 2552   
 
หัวข้อย่อย   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
   
   ศทก. ได้รับมอบหมายให้เป็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กล่าวคือ ส่วนราชการต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูและการเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานกฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบายหรือการตีความทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ได้แก่แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการสัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการฯ กำหนด เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เป็นต้นทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.มีผลการดำเนินงานที่ได้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสารตามช่องทางการบริการต่างๆสรุปได้ดังนี้

ช่องทางการให้บริการ

จำนวนผู้ใช้บริการ (ราย)

หมายเหตุ

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

5

ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2551
(ตั้งแต่ 1 – 22 ธันวาคม 2551) ไม่สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการฯ ได้ เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาล

 ทาง E – Mail : info@opm.go.th

1

 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ https://www.opm.go.th

12,544

รวมทุกช่องทางการบริการ

12,550

คณะอนุกรรมการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ
ข้าราชการพลเรือน กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
               
    สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และในพื้นที่หลายจังหวัด จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนและสังคมในประเทศ คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 101/2552 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 แต่งตั้ง คณะกรรมการรวบรวม และประมวลเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ขึ้น หรือเรียกโดยย่อว่า “คปช.” ซึ่งมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกมล สุขสมบูรณ์) เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการรวบรวมและประมวลเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง รายละเอียดต่าง ๆ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการอันจะเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของ คปช. สามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่ง คปช. ที่ 3/2552 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ขึ้น โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง รายละเอียดต่าง ๆ จากหน่วยงาน ภาครัฐ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และ ข้าราชการ พลเรือนที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เพื่อรายงานต่อ คปช.


 
คณะอนุกรรมการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือนฯ ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในการดำเนินการรวบรวมและประมวลข้อมูล ได้ใช้ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นแกนหลักซึ่งได้บันทึกไว้ตามลำดับเวลาการเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างละเอียด และได้รับความร่วมมือจากผู้แทนส่วนราชการที่เป็นอนุกรรมการรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละเหตุการณ์ที่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องในตารางรูปแบบข้อมูล (Template) ที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดขึ้นมาประกอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การสืบค้น รวบรวมและประมวลผลสามารถใช้เครื่องมือประมวลได้ โดยได้กำหนดพื้นที่เหตุการณ์ที่จะรวบรวมครอบคลุมทั้งพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร. และส่วนภูมิภาค และกำหนดช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2552 (ซึ่งเป็นวันที่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฯลฯ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน) ข้อมูลได้ถูกประมวลขึ้นเป็นรายวันและเวลาแล้วนำมารวบรวมความเชื่อมโยงต่อเนื่องให้เห็นภาพรวม ซึ่งได้ปรากฏให้เห็นเป็นชุดของเหตุการณ์ในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย เหตุการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพื้นที่สนามหลวง ทำเนียบรัฐบาล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สามเหลี่ยมดินแดง กระทรวงมหาดไทย และบริเวณนางเลิ้ง เหตุการณ์ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ได้แก่ เมืองพัทยา และจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือนฯ ยังได้นำข้อมูลที่ประมวลไว้เป็นรายวันและเวลาตาม Template ดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มการการชุมนุมที่สนามหลวงและ และเคลื่อนตัวมาบริเวณทำเนียบรัฐบาลและชุมนุมต่อเนื่อง การชุมนุมในบริเวณใกล้เคียงพร้อมสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่การชุมนุม รวมถึงการชุมนุมในภูมิภาคโดยเฉพาะพัทยา และในจังหวัดต่าง ๆ จนกระทั่งการชุมนุมยุติ ณ วันที่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ นำมาเรียบเรียงเป็นรายงานในลักษณะร้อยแก้ว เพื่อให้การอ่านรายงานการรวบรวมและประมวลเหตุการณ์ฯ เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และได้นำรายงานการรวบรวมและประมวลเหตุการณ์ฯ ดังกล่าวเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และศึกษาวิเคราะห์ประมวลข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรวบรวมนำเสนอ คปช. ต่อไป

โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
       
        ศทก. ได้ดำเนินโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ในการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของ สปน. สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลตรวจสอบการเข้าถึงและ/หรือเป็นหลักฐานในการหาตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อ ศทก. ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ฯ แล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการแนะนำข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของ สปน. ทุกคน ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2552 เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศให้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ ศทก. ได้นำข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบดังกล่าวแสดงไว้ที่ ระบบ Intranet สปน. (http://intraopm/intranet --> เมนู ระบบบริหารจัดการข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์) อีกด้วย ตลอดจนได้เตรียมความพร้อมให้แก่เครื่องลูกข่าย และระบบเครือข่ายทั้งหมดของ สปน. พร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในการเปิดการใช้งานเจ้าหน้าที่ สปน. ทุกคนต้องระบุ Username และ Password เพื่อพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้เครือข่าย Internet โดยสามารถใช้ Username และ Password เช่นเดียวกับการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของ สปน. ได้ โดยระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ฯ ได้เปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

 

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3224    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today