ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2552 Icon ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี   
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  
   
   ศทก. ได้รับมอบหมายให้เป็น ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กล่าวคือ ส่วนราชการต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสาร ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูและการเผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯประกอบด้วยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 ได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงานสรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานกฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผนนโยบายหรือการตีความทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้องและข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ได้แก่แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการสัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการฯ กำหนด เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เป็นต้นทั้งนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน.มีผลการดำเนินงานที่ได้ให้บริการแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้ามาใช้บริการข้อมูลข่าวสารตามช่องทางการบริการต่างๆสรุปได้ดังนี้

ช่องทางการให้บริการ

จำนวนผู้ใช้บริการ (ราย)

หมายเหตุ

 ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

5

ในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2551
(ตั้งแต่ 1 – 22 ธันวาคม 2551) ไม่สามารถเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการฯ ได้ เนื่องจากกลุ่มพันธมิตรยึดทำเนียบรัฐบาล

 ทาง E – Mail : info@opm.go.th

1

 เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ https://www.opm.go.th

12,544

รวมทุกช่องทางการบริการ

12,550

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2856    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today