ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2552 Icon เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 13 เม.ย.2552  
  เหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 13 เม.ย.2552   
คณะอนุกรรมการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ
ข้าราชการพลเรือน กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง 
เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง 
               
    สืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองขึ้นในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และในพื้นที่หลายจังหวัด จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วน รวมทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีแก่ประชาชนและสังคมในประเทศ คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีจึงได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 101/2552 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 แต่งตั้ง คณะกรรมการรวบรวม และประมวลเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ขึ้น หรือเรียกโดยย่อว่า “คปช.” ซึ่งมี ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการ ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกมล สุขสมบูรณ์) เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางในการรวบรวมและประมวลเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ตลอดจนรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง รายละเอียดต่าง ๆ จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์ เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการอันจะเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของ คปช. สามารถดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีคำสั่ง คปช. ที่ 3/2552 ลงวันที่ 27 เมษายน 2552 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือน กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง ขึ้น โดยมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์) เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง รายละเอียดต่าง ๆ จากหน่วยงาน ภาครัฐ ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และ ข้าราชการ พลเรือนที่เกี่ยวข้อง และศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล เพื่อรายงานต่อ คปช.


 
คณะอนุกรรมการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือนฯ ได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยในการดำเนินการรวบรวมและประมวลข้อมูล ได้ใช้ข้อมูลของกรุงเทพมหานคร และกองบัญชาการตำรวจสันติบาล เป็นแกนหลักซึ่งได้บันทึกไว้ตามลำดับเวลาการเกิดเหตุการณ์ค่อนข้างละเอียด และได้รับความร่วมมือจากผู้แทนส่วนราชการที่เป็นอนุกรรมการรวบรวมรายละเอียดของข้อมูลในแต่ละเหตุการณ์ที่หน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้องในตารางรูปแบบข้อมูล (Template) ที่คณะอนุกรรมการพิจารณากำหนดขึ้นมาประกอบ ทั้งนี้ เพื่อให้การสืบค้น รวบรวมและประมวลผลสามารถใช้เครื่องมือประมวลได้ โดยได้กำหนดพื้นที่เหตุการณ์ที่จะรวบรวมครอบคลุมทั้งพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร. และส่วนภูมิภาค และกำหนดช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 24 เมษายน 2552 (ซึ่งเป็นวันที่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ฯลฯ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน) ข้อมูลได้ถูกประมวลขึ้นเป็นรายวันและเวลาแล้วนำมารวบรวมความเชื่อมโยงต่อเนื่องให้เห็นภาพรวม ซึ่งได้ปรากฏให้เห็นเป็นชุดของเหตุการณ์ในแต่ละพื้นที่ ประกอบด้วย เหตุการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยพื้นที่สนามหลวง ทำเนียบรัฐบาล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สามเหลี่ยมดินแดง กระทรวงมหาดไทย และบริเวณนางเลิ้ง เหตุการณ์ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค ได้แก่ เมืองพัทยา และจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งคณะอนุกรรมการรวบรวมและประมวลข้อมูลจากส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการพลเรือนฯ ยังได้นำข้อมูลที่ประมวลไว้เป็นรายวันและเวลาตาม Template ดังกล่าว ตั้งแต่เริ่มการการชุมนุมที่สนามหลวงและ และเคลื่อนตัวมาบริเวณทำเนียบรัฐบาลและชุมนุมต่อเนื่อง การชุมนุมในบริเวณใกล้เคียงพร้อมสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่การชุมนุม รวมถึงการชุมนุมในภูมิภาคโดยเฉพาะพัทยา และในจังหวัดต่าง ๆ จนกระทั่งการชุมนุมยุติ ณ วันที่ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ นำมาเรียบเรียงเป็นรายงานในลักษณะร้อยแก้ว เพื่อให้การอ่านรายงานการรวบรวมและประมวลเหตุการณ์ฯ เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และได้นำรายงานการรวบรวมและประมวลเหตุการณ์ฯ ดังกล่าวเสนอให้คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็น ข้อเท็จจริง และศึกษาวิเคราะห์ประมวลข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบจากการชุมนุมทางการเมืองเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2552 และเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อรวบรวมนำเสนอ คปช. ต่อไป

ผู้เข้าเยี่ยมชม 2570    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today