ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2552 Icon โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์  
  โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์   
โครงการระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  
       
        ศทก. ได้ดำเนินโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วย การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 ในการจัดให้มีระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ของระบบคอมพิวเตอร์ของ สปน. สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลตรวจสอบการเข้าถึงและ/หรือเป็นหลักฐานในการหาตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อ ศทก. ได้พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ฯ แล้วเสร็จ ได้จัดให้มีการแนะนำข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ให้ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรของ สปน. ทุกคน ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2552 เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศให้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ ศทก. ได้นำข้อกำหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบดังกล่าวแสดงไว้ที่ ระบบ Intranet สปน. (http://intraopm/intranet --> เมนู ระบบบริหารจัดการข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์) อีกด้วย ตลอดจนได้เตรียมความพร้อมให้แก่เครื่องลูกข่าย และระบบเครือข่ายทั้งหมดของ สปน. พร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ในการเปิดการใช้งานเจ้าหน้าที่ สปน. ทุกคนต้องระบุ Username และ Password เพื่อพิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้เครือข่าย Internet โดยสามารถใช้ Username และ Password เช่นเดียวกับการเข้าใช้ระบบสารสนเทศของ สปน. ได้ โดยระบบจัดเก็บข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ฯ ได้เปิดการใช้งานอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เป็นต้นไป

 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2619    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today