ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา Icon ปี 2554  
  ปี 2554   
หัวข้อย่อย   
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือของ กองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  
 
    จากที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีปริมาณน้ำที่สูงผิดปกติ และมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ รัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน และได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ที่http://www.floodthailand.net     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดทำหน้าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ประกอบด้วยข้อมูลการการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ การสรุปสิ่งของที่แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นล่าสุดประจำทุกวัน

 
เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

      เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่ง สมควรที่รัฐบาลจะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี และสมควรที่จะได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำเว็บไซต์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 บนเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมการถวายความจงรักภักดี ประกอบด้วย ข้อมูลตราสัญลักษณ์ฯ และความหมายของตราสัญลักษณ์ฯ ข้อมูลคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ฝ่ายต่างๆ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการประดับธงชาติคู่กับตราสัญลักษณ์ฯ ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2554 ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาจัดงานฯ


 
โครงการเรินน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยใต้  

      สืบเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 มีประชาชนที่ต้องสูญเสีย บ้านทั้งหลัง จากเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่ม วาตะภัย และคลื่นเซาะชายฝั่ง คณะกรรมการอำนวยการกำกับและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างบ้านถาวรให้กับผู้ประสบภัยดินถล่ม ที่สูญเสียบ้านทั้งหลัง ในที่ดินที่มีเอกสิทธิ์ทุกราย โดยใช้แบบบ้านของมูลนิธิซีเมนต์ไทย แรงงานจากกำลังพลของหน่วยทหาร ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน และจังหวัดสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ โดยสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ประธาน คอช. ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังในพื้นที่ต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการ คชอ. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบ อุทกภัยที่บ้านเสียหายทั้งหลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้าน รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะที่พบในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ ภายหลังจากระบบได้ทำการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มจากหน่วยงานระดับจังหวัดที่ประสบอุทกภัย พร้อมภาพถ่ายประกอบสำหรับกรณีบ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกวันพฤหัสบดี และทำการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทำรายงานเสนอให้กับ คชอ. ทราบต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และชุมพร จำนวนบ้านพักอาศัยที่รายงานความก้าวหน้าทั้งสิ้น 985 หลัง

 

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2847    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today