ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2554 Icon การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือของ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือของ กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี    
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือของ กองทุนเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี  
 
    จากที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยมีปริมาณน้ำที่สูงผิดปกติ และมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ รัฐบาล (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ได้จัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เพื่อพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน และได้มอบหมายให้ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)จัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ที่http://www.floodthailand.net     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดทำหน้าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการจ่ายเงินช่วยเหลือของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ประกอบด้วยข้อมูลการการจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะกรรมการกองทุนฯ การสรุปสิ่งของที่แจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นล่าสุดประจำทุกวัน

 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2661    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today