ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2554 Icon เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  
  เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔    
เว็บไซต์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

      เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นับเป็นมหามงคลพิเศษยิ่ง สมควรที่รัฐบาลจะได้จัดงานเฉลิมฉลองให้สมพระเกียรติและถูกต้องตามราชประเพณี และสมควรที่จะได้ดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เป็นการสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 จึงได้มอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดทำเว็บไซต์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 บนเว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th) ขึ้น เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เกี่ยวกับงานเฉลิมพระเกียรติฯ ดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมการถวายความจงรักภักดี ประกอบด้วย ข้อมูลตราสัญลักษณ์ฯ และความหมายของตราสัญลักษณ์ฯ ข้อมูลคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ฝ่ายต่างๆ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การเชิญชวนหน่วยงานและประชาชนทั่วประเทศร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยการประดับธงชาติคู่กับตราสัญลักษณ์ฯ ตามสถานที่ของหน่วยงานและอาคารบ้านเรือน ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวได้เปิดให้บริการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานฯ ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2554 ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาจัดงานฯ


 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2754    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today