ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2554 Icon โครงการเรินน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยใต้  
  โครงการเรินน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยใต้    
โครงการเรินน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยใต้  

      สืบเนื่องจากเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 มีประชาชนที่ต้องสูญเสีย บ้านทั้งหลัง จากเหตุอุทกภัยดินโคลนถล่ม วาตะภัย และคลื่นเซาะชายฝั่ง คณะกรรมการอำนวยการกำกับและติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างบ้านถาวรให้กับผู้ประสบภัยดินถล่ม ที่สูญเสียบ้านทั้งหลัง ในที่ดินที่มีเอกสิทธิ์ทุกราย โดยใช้แบบบ้านของมูลนิธิซีเมนต์ไทย แรงงานจากกำลังพลของหน่วยทหาร ร่วมกับองค์กรภาคประชาชน และจังหวัดสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ โดยสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย) ประธาน คอช. ในขณะนั้น ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังในพื้นที่ต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายเลขานุการ คชอ. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบ อุทกภัยที่บ้านเสียหายทั้งหลัง เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้าน รวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะที่พบในการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานโครงการ ภายหลังจากระบบได้ทำการจัดเก็บข้อมูลตามแบบฟอร์มจากหน่วยงานระดับจังหวัดที่ประสบอุทกภัย พร้อมภาพถ่ายประกอบสำหรับกรณีบ้านที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกวันพฤหัสบดี และทำการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศ เพื่อจัดทำรายงานเสนอให้กับ คชอ. ทราบต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีการติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ตรัง สงขลา และชุมพร จำนวนบ้านพักอาศัยที่รายงานความก้าวหน้าทั้งสิ้น 985 หลัง

 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2546    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today