ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา Icon ปี 2555  
  ปี 2555   
 
หัวข้อย่อย   
ระบบเคเบิลทีวีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM Channel)              

    เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) ได้เปิดให้บริการระบบสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ขึ้น และเปิดให้บริการช่องรายการของ สปน. ภายใต้ชื่อ OPM Channel เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรใน สปน. รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับบุคลากรใน สปน. ได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งในการเริ่มดำเนินการครั้งแรกมีการให้บริการติดตั้ง จุดรับสัญญาณไปที่ห้องผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ใน สปน. จำนวน 40 จุด เปิดให้บริการจำนวน 15 ช่องรายการ

 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศทก. ได้ขยายการให้บริการ ระบบสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายใน โดยการ ติดตั้งโทรทัศน์ที่หน้าบริเวณลิฟต์ชั้นหนึ่ง สำหรับการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านระบบ Cable TV ของ สปน. สู่ประชาชนที่มาติดต่อราชการติดตั้งโทรทัศน์ ที่ห้องประชุมอรรถไกวัลวทีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับข้อมูลผ่านหน้าจอโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน และเพิ่มจุดรับสัญญาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน สปน. เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมเป็นจำนวนจุดรับสัญญาณทั้งสิ้น 72 จุด รวมทั้งขยายช่องการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 71 ช่องรายการ โดยช่อง OPM Channel ได้เริ่มให้บริการถ่ายทอดการประชุม / งาน / กิจกรรม ที่สำคัญของ สปน. ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคาร สปน. ทำให้ทุกหน่วยงานใน สปน. สามารถติดตามเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน สปน. ได้อย่างทั่วถึง
  
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ นร.(www.opm.go.th) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน              
 เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (www.opm.go.th) มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สปน. สู่ประชาชน และหน่วยงานภายนอก ถึงปัจจุบันมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปเป็นอย่างมาก ความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ใน สปน. มีมากขึ้น ประกอบกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทำให้เว็บไซต์ นร./สปน. ไม่รองรับการใช้งาน ในหลายประการ ได้แก่ การไม่ตอบสนองความต้องการของ user ใน สปน. ที่จะสามารถสร้างหน้า home page ของหน่วยงานได้เอง เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตัวระบบเองเทคโนโลยีล้าสมัยไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน และไม่รองรับการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาคภาษาอังกฤษได้     เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ นร. (www.opm.go.th) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้น ซึ่งได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน จัดให้มีหน้า Home page เว็บไซต์หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานใน สปน. โดยแต่ละหน่วยงานสามารถออกแบบ สร้างเมนู ตกแต่ง และนำเข้าข้อมูลได้เองโดยตรง ปรับปรุง Application Program ให้รองรับการนำเข้าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลได้ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยได้เปิดใช้งานเว็บไซต์ นร. ที่ปรับปรุงใหม่มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555

 
การจัดทำฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่  

       มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ (คทช.) รวมรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดเป็นระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีหรือระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในระยะยาวต่อไป ซึ่ง คทช. ได้มีคำสั่ง ที่ 2/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ (อขช.) ขึ้น โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานอนุกรรมการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.)เป็นฝ่ายเลขานุการฯให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนฯรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารจัดการการใช้งานฐานข้อมูล

 
 
           ศทก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนฯ ขึ้น สามารถจัดเก็บข้อมูล ผู้ประสบเหตุ ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนฯ ของบุตรรายบุคคล พร้อมทั้งการออกรายงานการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพในแต่ละปีงบประมาณ สำหรับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯ ใช้งานเป็นการเบื้องต้น เนื่องจากปริมาณข้อมูลยังไม่มาก ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวเริ่มมีการใช้งานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา

  

จำนวนทั้งหมด 3 หัวข้อย่อย หน้าที่   [ 1 ]  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2907    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today