ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2555 Icon ระบบเคเบิลทีวีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM Channel)  
  ระบบเคเบิลทีวีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM Channel)    
ระบบเคเบิลทีวีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (OPM Channel)              

    เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.) ได้เปิดให้บริการระบบสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ขึ้น และเปิดให้บริการช่องรายการของ สปน. ภายใต้ชื่อ OPM Channel เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ที่เป็นประโยชน์แก่บุคลากรใน สปน. รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารของผู้บริหารกับบุคลากรใน สปน. ได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งในการเริ่มดำเนินการครั้งแรกมีการให้บริการติดตั้ง จุดรับสัญญาณไปที่ห้องผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ใน สปน. จำนวน 40 จุด เปิดให้บริการจำนวน 15 ช่องรายการ

 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ศทก. ได้ขยายการให้บริการ ระบบสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมภายใน โดยการ ติดตั้งโทรทัศน์ที่หน้าบริเวณลิฟต์ชั้นหนึ่ง สำหรับการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านระบบ Cable TV ของ สปน. สู่ประชาชนที่มาติดต่อราชการติดตั้งโทรทัศน์ ที่ห้องประชุมอรรถไกวัลวทีเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถรับข้อมูลผ่านหน้าจอโทรทัศน์ได้อย่างชัดเจน และเพิ่มจุดรับสัญญาณให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายใน สปน. เพิ่มขึ้นจากเดิม รวมเป็นจำนวนจุดรับสัญญาณทั้งสิ้น 72 จุด รวมทั้งขยายช่องการให้บริการเพิ่มขึ้นเป็น 71 ช่องรายการ โดยช่อง OPM Channel ได้เริ่มให้บริการถ่ายทอดการประชุม / งาน / กิจกรรม ที่สำคัญของ สปน. ไปสู่หน่วยงานต่าง ๆ ในอาคาร สปน. ทำให้ทุกหน่วยงานใน สปน. สามารถติดตามเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน สปน. ได้อย่างทั่วถึง
  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2762    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today