ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2555 Icon โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ นร.(www.opm.go.th) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ นร.(www.opm.go.th) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน    
โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ นร.(www.opm.go.th) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน              
 เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.) /สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) (www.opm.go.th) มีการพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2545 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ สปน. สู่ประชาชน และหน่วยงานภายนอก ถึงปัจจุบันมีอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปเป็นอย่างมาก ความต้องการของผู้ใช้งานเว็บไซต์ใน สปน. มีมากขึ้น ประกอบกับการที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทำให้เว็บไซต์ นร./สปน. ไม่รองรับการใช้งาน ในหลายประการ ได้แก่ การไม่ตอบสนองความต้องการของ user ใน สปน. ที่จะสามารถสร้างหน้า home page ของหน่วยงานได้เอง เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ตัวระบบเองเทคโนโลยีล้าสมัยไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ในปัจจุบัน และไม่รองรับการนำเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลเป็นภาคภาษาอังกฤษได้     เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงเว็บไซต์ นร. (www.opm.go.th) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขึ้น ซึ่งได้ปรับปรุงเว็บไซต์ให้รองรับกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน จัดให้มีหน้า Home page เว็บไซต์หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงานใน สปน. โดยแต่ละหน่วยงานสามารถออกแบบ สร้างเมนู ตกแต่ง และนำเข้าข้อมูลได้เองโดยตรง ปรับปรุง Application Program ให้รองรับการนำเข้าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลได้ 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ โดยได้เปิดใช้งานเว็บไซต์ นร. ที่ปรับปรุงใหม่มาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555

 
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2409    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today