ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ สปน
 
หน่วยงานภายใน สปน. Icon ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   Icon ผลงานที่ผ่านมา   Icon ปี 2555 Icon การจัดทำฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่  
  การจัดทำฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่    
การจัดทำฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่  

       มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา ความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ (คทช.) รวมรวมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมากำหนดเป็นระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีหรือระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในระยะยาวต่อไป ซึ่ง คทช. ได้มีคำสั่ง ที่ 2/2555 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2555 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ (อขช.) ขึ้น โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานอนุกรรมการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทก.)เป็นฝ่ายเลขานุการฯให้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำฐานข้อมูลให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนฯรวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์แนวทางการบริหารจัดการการใช้งานฐานข้อมูล

 
 
           ศทก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดทำฐานข้อมูลฯ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนฯ ขึ้น สามารถจัดเก็บข้อมูล ผู้ประสบเหตุ ข้อมูลการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนฯ ของบุตรรายบุคคล พร้อมทั้งการออกรายงานการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาและเงินยังชีพในแต่ละปีงบประมาณ สำหรับฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ ฯ ใช้งานเป็นการเบื้องต้น เนื่องจากปริมาณข้อมูลยังไม่มาก ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวเริ่มมีการใช้งานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2555 เป็นต้นมา

  
ผู้เข้าเยี่ยมชม 2541    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today