กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักนายกรัฐมนตรี  
  การฌาปนกิจสงเคราะห์ สำนักนายกรัฐมนตรี   

การการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี


 

          การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี   การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2490 โดยได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและแก้ไขข้อบังคับหลายครั้ง ปัจจุบันใช้ชื่อว่า “การฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี” ตามข้อบังคับสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2538 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ข้อ11 ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
 • เพื่อการสงเคราะห์ในการจัดการศพสมาชิก
 • ไม่หากำไรเพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิก
 • ไม่ดำเนินกิจการใดในทางการเมือง
          คณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารเป็นรองประธานกรรมการ และผู้แทนส่วนราชการร่วมการฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามข้อ 9 ส่วนราชการละหนึ่งคนเป็นกรรมการ จำนวน 29 หน่วยงาน ประกอบด้วย
 • 1. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 • 2. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • 3. สำนักงบประมาณ
 • 4. สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • 5. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • 6. สำนักงาน ก.พ.
 • 7. สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
 • 8. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • 9. สำนักเลขาธิการสภาการศึกษา
 • 10. สำนักงาน ป.ป.ช.
 • 11. สำนักงาน ป.ป.ส.
 • 12. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 • 13. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • 14. กรมประชาสัมพันธ์
 • 15. สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 • 16. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • 17. กรมศิลปากร
 • 18. องค์การสวนสัตว์
 • 19. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 • 20. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 • 21. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • 22. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 • 23. สำนักงาน ก.พ.ร.
 • 24. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
 • 25. สำนักงาน กปร.
 • 26. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 • 27. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • 28. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 29. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
          โดยมีกลุ่มงานคลังสำนักบริหารกลาง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายเหรัญญิก และกองการเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นฝ่ายเลขานุการ

 
       
หัวข้อย่อย   
 
 
 
 

จำนวนทั้งหมด 4 หัวข้อย่อย  หน้าที่   [ 1 ]  
เนื้อหา   
 การประชุมคณะกรรมการการฌาปนกิจสงเคราะห์สำนักนายกรัฐมนตรี ครั้งที่ 1/2560  :2/1/2017 8:41:49 AM 
จำนวนทั้งหมด 1 ย่อหน้า หน้าที่   [ 1 ]  

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today