กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ข้อมูลหน่วยงาน   Icon ภารกิจ/พันธกิจ Icon งานธุรการ  
  งานธุรการ   
- งานรับ-ส่งหนังสือภายใน/ภายนอกหน่วยงาน
- งานลงทะเบียนหนังสือรับ-ส่งในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
- วางระบบ จัดทำทะเบียนการจัดเก็บและเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน วัสดุ และครุภัณฑ์ภายในหน่วยงาน
- ติดตามและรายงานการเบิกจ่างงบประมาณประจำปี
- การแจ้งเวียนคำสั่ง หนังสือ เอกสารต่างๆ ไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 3080    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today