กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon การพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
/multimedia/nam/OPMbyEEW/07KammakanJariya/07Head.jpg


คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today