กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ Icon การให้ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องแก่บุตรของผู้เสียชีวิต และทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  
/multimedia/nam/OPMbyEEW/07KammakanJariya/Head02SooPraSan.jpg
 
 
การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
 • แนวทาง เงื่อนไข และวิธีปฏิบัติในการขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
  ผังขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่   
   มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
    หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงการรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
  แบบฟอร์ม สปน.๑ - สปน. ๕
  แบบ สปน. ๑ : แบบคำขอรับความช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่
  แบบ สปน. ๒ : หนังสือรับรองผลการพิจารณาคดีของพนักงานสอบสวน/หนังสือรับรองของพนักงานฝ่ายปกครอง
  แบบ สปน. ๓ : ใบรับรองการปฏิบัติหน้าที่การรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติด
  แบบ สปน. ๔ : หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา
  แบบ สปน. ๕ : หนังสือมอบอำนาจ
  คำอธิบายวิธีการกรอกแบบ สปน. ๑ – สปน. ๔
  แบบบัญชีรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน
หัวข้อย่อย
jQuery treeview
จำนวน หัวข้อย่อย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 16403

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today