กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon การประเมินคุณธรรม   Icon การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล Icon การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย  
  การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย   
ประกาศ สปน.เรื่อง เจตนารมณ์รักษามาตรฐานวินัย
กระบวนการดำเนินการทางวินัย
ผู้เข้าเยี่ยมชม 947    

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today