กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon การประเมินผลงานทางวิชาการ   Icon การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Icon สายงานทรัพยากรบุคคล  
  สายงานทรัพยากรบุคคล   
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 1) ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 2) ข้อเสนอแนวคิด เดือน ปี พ.ศ.
1 นายนพดล กองสุข การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ เพื่อปฏิบัติงาน
ตามโคงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในสำนักงานปลัด
สำนักนายกรัฐมนตรี
การใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองภายหลังศาลปกครอง
สูงสุดมีคำพิพากษา กรณี
นางสุจิตรา ปิ่นทองคำ ทุจริต
การฌาปนกิจสงเคราะห์
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร เพื่อเสริมสร้าง
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรีให้เป็นองค์กร
แห่งความสุข
(Happy Workplace)
พฤศจิกายน
2562
 2 นายปรัชญา อำพนพนารัตน์ การจัดทำแผนสร้างความผาสุก
และความผูกพันของบุคลากร
ในสำนักงานปลัดสำนักนายก
รัฐมนตรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
- การปรับปรุงการรายงานผล
การดำเนินการแผนปฏิบัติการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มิถุนายน
2561
 
3 นายกิตติธัช หาญวนิชกุล การจัดทำโครงการ "สุขกาย สุขใจ
ห่วงใยสุขภาพ" รุ่นที่ 3
 
- การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน
การฌาปนกิจสงเคราะห์
สำนักนายกรัฐมนตรี
 
กันยายน
2559
4 นายวิภูษณะ เยาดำ การพิจารณาให้ทุนการศึกษารายปี
ต่อเนื่อง และเงินยังชีพรายเดือน
แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการรักษาความมั่นคง
การรักษาความสงบเรียบร้อย และ
การปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ
ที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ี ประจำปี 2557 กรณี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอ
ขอรับสิทธิ จำนวน 8 ราย
 
  -
การปรับปรุงการพัฒนาคู่มือ
การขอรับความช่วยเหลือ
ทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง
และเงินยังชีพรายเดือนแก่
บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในการรักษาความมั่นคง
การรักษาความสงบเรียบร้อย
และการปราบปรามยาเสพติด
ทั่วประเทศที่เสียชีวิต หรือ
ทุพพลภาพจากการปฏิบัติ
หน้าที่
 
กันยายน
2559
 
5 นางสาวเสาวภาคย์ คันธาจละ การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่อง
ราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง
มงกุฎไทย ประจำปี 2558
 
- คู่มือการตรวจสอบสิทธิ
ในการขอรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
กันยายน
2559
6 นางสาวสุชีรา สามกษัตริย์ การปรับปรุงการกำหนดความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งใน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 
- การปรับปรุงจดหมายข่าว
(Human Resource
Newsletter)
กรกฎาคม
2559
 7  นางสาวสุโลจนี ศรีแกล้ว การปรับปรุงการแบ่งงานภายใน
และกำหนดอัตรากำลังใน
สำนักแผนงานและการพัฒนาการ
คุ้มครองผู้บริโภค สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 
การกำหนดตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กองคลัง ประเภทอำนวยการ
ระดับต้นเป็นประเภทอำนวยการ
ระดับสูง ในกรมประชาสัมพันธ์
 
การพัฒนากระบวนการ
กำหนดตำแหน่งในสำนัก
นายกรัฐมนตรี
กรกฎาคม
2559
 

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today