กองการเจ้าหน้าที่ (Personnel Division)
หน่วยงานภายใน สปน. Icon กองการเจ้าหน้าที่   Icon ภารกิจที่สำคัญ   Icon การประเมินผลงานทางวิชาการ   Icon การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ Icon สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 1) ชื่อผลงาน (เรื่องที่ 2) ข้อเสนอแนวคิด เดือน ปี พ.ศ.
1 นายอนพัทย์ สุขเสียงศรี  การดำเนินโครงการอุปสมบท
เพื่อถวายพระราชกุศลอุทิศถวาย
พระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และถวายพระพร
ชัยมงคล พระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
การดำเนินโครงการพิจารณา
สรรหาบุคคลหรือชุมชน
เพื่อรับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน"
ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่น
 
การน้อมนำพระราชปณิธาน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"สืบสาน รักษา ต่อยอด" และ
นโยบายของศูนย์อำนวยการ
ใหญ่จิตอาสาพระราชทาน
904 วปร. มาบูรณาการร่วมกับ
แผนแม่บทการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ
(พ.ศ. 2560 - 2564)
 
มกราคม
2563
 2  นางสาวปองภัทร ทองดารา  การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562
การดำเนินโครงการสัมมนา
เครือข่ายอาสาสมัครเอกลักษณ์
ของชาติ
คู่มือกระบวนการการจัดงาน
และองค์ความรู้ด้านงานเฉลิม
พระเกียรติสถาบันพระมหา
กษัตริย์เนื่องในโอกาสมหา
มงคลและโอกาสต่าง ๆ
 มกราคม
2563
3 นางสาวเพชรรัตน์ เถาว์ชารี การจัดทำแผนและการรายงาน
ผลการจัดสรรงบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
- คู่มือปฏิบัติงานการจัดสรร
งบประมาณการขับเคลื่อน
โครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
มกราคม
 2563
4 นายเดชธนา สายระดา การตรวจราชการแบบบูรณาการ
โดยใช้กระบวนการ Government
Innovation Lab ของผู้ตรวจ
ราชการสำนักนายกรัฐมนตรี
เขตตรวจราชการที่ 15 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณี
การแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง
และการถ่ายโอนสนามกีฬา
ในจังหวัดลำปาง
 
- การจัดทำ Application ข้อมูล
สนับสนุนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการสำนัก
นายกรัฐมนตรี (Office of
Prime Minister Support)
หรือ OPMs
มกราคม
 2563
5 นางสาวเยาวรัตน์ ประโมทัย การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561
รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2560 -
30 กันยายน 2561)
 
- คู่มือการจัดทำรายงาน
การติดตามและประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติการของ
สำนักงานปลัดสำนัก
นายกรัฐมนตรี
มกราคม
 2563
6  ร.ต.อ. โชติวริทธิ์ ชัชชัยยากิตต์ การจัดโครงการสัมมนาที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก
เขตตรวจราชการที่ 8, 9
(จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว)
 
 - การจัดทำฐานข้อมูลผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็น
ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ
ภาคประชาชนของสำนักงาน
ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ด้วยระบบออนไลน์
พฤศจิกายน
2562
 
           

สำนักนายกรัฐมนตรี โทร. 0-2283-4000

Copyright © 2012 The Prime Minister's Office All rights Reserved.
You are visitor no.    Today